Výhody služieb VWFS

Prefinancujeme najviac osobných áut na Slovensku.


Mať vlastného asistenta?

Čo sa vám nemôže stať v zahraničí so službou VWFS asistent.


Vozový park bez starostí

Zbavíme vás starostí komplexnou správou vášho vozového parku.


Operatívny lízing - VWFS Fleet

 

Výhody operatívneho lízingu

Nezáväzná kalkulácia operatívneho lízingu

Mesačná lízingová splátka

Pokyny pre nájomcov

Údržba a opravy

ASA - Asistenčné služby

Hlásenie poistnej udalosti 

Riadne ukončenie Zmluvy

Kontakty

 

Postaráme sa o všetko, čo súvisí s prevádzkou vozového parku - zabezpečíme vám nákup vybraného vozidla, jeho registráciu, poistenie, údržbu a servis, vybavovanie poistných udalostí, starostlivosť o pneumatiky, cestnú daň, diaľničnú nálepku, administráciu čerpania pohonných hmôt. Po ukončení nemáte starosti s odpredajom vozidla - zostáva majetkom lízingovej spoločnosti. 
 

Čo je to operatívny lízing:

 • prenájom vozidiel bez predkupného práva    

 • bez vopred hradenej časti obstarávacej ceny

 • dĺžka trvania zmluvy 12, 24, 36 alebo 48 mesiacov (príp. aj viac)

 • majiteľom a držiteľom vozidla je VWFS

 • užívateľom vozidla je nájomca

 • lízingová splátka obsahuje okrem nájmu aj služby a poplatky

 

Výhody operatívneho lízingu:

 • outsourcing správy vozového parku - o vozový park sa stará prenajímateľ

 • možnosť použitia náhradného vozidla až do 25 dní počas roka

 • nákup a servisovanie vozidiel za zvýhodnené ceny, najširšia sieť zmluvných servisov v SR

 • zastupovanie klienta v prípade servisovania a poistných udalostí profesionálmi z VWFS

 • mimoriadne zvýhodnené poistenie

 • prefinancovanie len spotrebovanej hodnoty vozidla

 • garancia výšky splátky, pevnej úrokovej miery a kúpnej ceny vozidla po skončení lízingu

 • jeden daňový doklad na celé obdobie lízingu - jeden trvalý príkaz

 • účtovné operácie (faktúry zo servisov, poistné plnenia, platba poistného, daní a poplatkov) sú na strane VWFS

 • know how od materských koncernov Volkswagen Financial Services a Porsche Bank

 • koncernové zľavy

 

Nezáväzná kalkulácia operatívneho lízingu

 

Ak máte záujem o nezáväznú kalkuláciu, stačí kliknúť sem a my Vám na základe vyplnených údajov zašleme požadovanú kalkuláciu na uvedenú adresu.

 

 

Mesačná lízingová splátka          

 

V mesačnej splátke je zahrnuté:        

 • amortizácia + úrok

 • daň z motorových vozidiel

 • povinné zmluvné poistenie

 • havarijné poistenie

Položky voliteľné nájomcom:

 • servis a pneumatiky

 • náhradné vozidlo

 • diaľničná nálepka pre SR

 • pripoistenie osôb a batožiny

 • zabezpečenie tankovacej karty

 • povinné zmluvné poistenie plus ( rozšírené ) 

Klient dostáva bezplatne asistenčné služby v celej Európe.

 

Pokyny pre nájomcov

 • Nie je dovolené vykonávať akýkoľvek zásah do vozidla. Dovolená je len bežná údržba. V prípade technického zhodnotenia vozidla je potrebné vyžiadať písomný súhlas VWFS.

 • Pri každom opustení vozidla aktivujte všetky bezpečnostné systémy a použite mechanické zabezpečenie vozidla.

 • V prípade straty dokladov a kľúčov, diaľkového ovládania od vozidla, bezodkladne informujte VWFS.

 • V prípade, že vodič zistí akúkoľvek závadu na technickom stave vozidla vrátane pneumatík, bezodkladne kontaktuje príslušný servis.

 

Akékoľvek priestupky voči pravidlám cestnej premávky rieši vodič individuálne.

 

Údržba a opravy

 

Vozidlo musí byť riadne udržiavané a prevádzkované v súlade s príručkou o údržbe vozidla vydanou dovozcom alebo výrobcom, ktorú ste prevzali spolu s vozidlom. Dôležité je najmä dodržiavanie predpísaných termínov pravidelných servisných kontrol. Údržba sa musí vykonávať v autorizovaných servisoch danej značky podľa zoznamu servisov v pláne údržby dodaného výrobcom, príp. podľa zoznamu servisov spolupracujúcich s VWFS.

 

V prípade, že zistíte akúkoľvek zmenu v správaní vozidla, v čo najkratšej dobe kontaktujte servis a pracovníka VWFS uvedeného ako kontaktná osoba pre technické problémy. 

 

Objednanie vozidla do servisu je možné vykonať prostredníctvom VWFS alebo individuálne - v tom prípade je potrebné písomne informovať kontaktnú osobu VWFS s popisom závady alebo servisného úkonu.

 

Pri každej návšteve servisu, či už z dôvodu pravidelnej údržby, alebo opravy vozidla je vždy potrebné informovať personál o tom, že sa jedná o vozidlo OL v správe VWFS .

 

Na vašu identifikáciu môžete použiť buď osvedčenie o evidencii vozidla alebo oprávnenie na používanie vozidla, ktoré je súčasťou dokumentácie pre vodiča.

   

Servisy uvedené v zozname sú povinné prijať vozidlo do 72 hodín od telefonického objednania. Faktúra za opravu je zasielaná priamo VWFS - predpísané opravy neplatíte samostatne.

 

Položky, ktoré sa nepovažujú za súčasť údržby a nie sú zahrnuté v predplatených službách:

 • náklady na opravu a montáž doplnkov a dielov, ktoré boli do vozidla nainštalované bez súhlasu VWFS

 • náhradné diely a opravy v dôsledku autonehody, ak nie sú hradené poisťovňou; ktoré vznikli nedbanlivosťou alebo nesprávnym používaním vozidla (napr. použitie nesprávneho paliva, chladiacej kvapaliny, oleja,...)

 • výmena skiel, ak nie je hradená poisťovňou

 • výmena pneumatík pred stanoveným limitom opotrebenia

 • prevádzkové kvapaliny nad obvyklú spotrebu

 • náklady na umývanie a voskovanie vozidla, tepovanie a vysávanie interiéru

 • náklady spojené s nadmerným opotrebením a poškodením vozidla

 • náklady spojené so stratou alebo odcudzením dokladov, kľúčov a diaľkového ovládania od vozidla, ako aj evidenčných čísel vozidla

Náklady na údržbu mimo SR:

 • v zahraničí je možné vykonať iba neodkladné opravy vád, ktoré znemožňujú vodičovi pokračovať v jazde, alebo vád, u ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škôd na vozidle v prípade, ak nebudú okamžite odstránené

 • vodič musí vždy informovať pracovníka VWFS o oprave vozidla v zahraničí

 • v prípade úhrady opravy v zahraničí vodičom bude táto preplatená len v prípade predloženia dokladu za opravu vystaveného na VWFS

 

 

ASA - Asistenčné služby

 

 • Viac informácií nájdete tu.

 

Hlásenie poistnej udalosti

  

 • Hlásenie poistnej udalosti z havarijného poistenia

       Toto hlásenie sa vypĺňa v prípade:

             - poistnej udalosti, pri ktorej bolo poškodené motorové vozidlo VWFS zavinením vodiča

             - poistnej udalosti, pri ktorej bolo poškodené motorové vozidlo VWFS a poistnú udalosť nespôsobil vodič

 • Hlásenie poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

       Toto hlásenie sa vypĺňa v prípade:

             - poistnej udalosti, pri ktorej vozidlo VWFS poškodilo iné vozidlo, prípadne iný majetok cudzích osôb

             - poistnej udalosti, pri ktorej vozidlo VWFS zranilo, alebo usmrtilo iné osoby

 • Hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie – POISTENÝM – VINNÍKOM NEHODY

       Toto hlásenie sa vypĺňa v prípade, keď vozidlu spoločnosti VWFS bola spôsobená škoda.

                         

Vodič je povinný bezodkladne oznámiť pracovníkovi VWFS každú poistnú udalosť (v prípade škody z PZP max. do 15 dní od jej vzniku a do 30 dní, ak k nehode došlo mimo územia SR), jej okolnosti vzniku a následne sa riadiť pokynmi pracovníka VWFS. Zároveň je povinný poskytnúť súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti.

 

K hláseniu poistnej udalosti je nutné vyplniť tlačivá podľa typu poistnej udalosti:

Uvedené musia byť údaje vinníka, poškodeného, miesto a čas udalosti, rozsah poškodenia s popisom poškodených častí, údaje poisťovne druhého zúčastneného.

 

1. Informácie o poistenom – vinníkovi nehody

Na tlačive je potrebné vypísať najmä tieto údaje:

- číslo poistnej zmluvy

- meno, priezvisko/obchodné meno

- adresa- ulica, číslo, obec, PSČ

- telefónny kontakt

 

2. Informácie o škode

- presne vypíšte dátum, čas a miesto nehody

- ak bola škoda hlásená polícii, jej útvar a adresu polície

 

3. Informácie o vozidle, prevádzkou ktorého bola škoda spôsobená

- uveďte evidenčné číslo vozidla (EČV), značku a typ vozidla, VIN (č. karosérie)

- miesto, kde je možné vozidlo obhliadnuť, v prípade nutnej obhliadky

 

4. Informácie o vodičovi poisteného vozidla

Ak vodičom poisteného vozidla v čase nehody bol niekto iný, ako držiteľ vozidla,

- uviesť, či bola jazda uskutočnená so súhlasom držiteľa vozidla

- meno, priezvisko vodiča

- adresa- ulica, číslo, obec, PSČ

- telefónny kontakt

- číslo vodičského preukazu, platnosť pre skupiny

 

5. Informácie o zavinení nehody

- vyjadrite sa, kto zavinil nehodu: vodič, poškodený alebo išlo o spoluvinu

 

6. Špecifické údaje týkajúce sa škody

- uveďte podrobný popis, ako ku nehode prišlo

- situačný plánik- zakreslite postavenie vozidiel, smer jazdy dopravné značky, cesty

- popíšte poškodené časti na poistenom vozidle

- popíšte poškodené časti na poškodenom vozidle

 

7. Informácie o poškodenom

- meno, priezvisko/obchodné meno

- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ

- telefónny kontakt

 

8. Právny základ k poškodenému

 

9. Informácie o poškodenom vozidle

Uveďte evidenčné číslo vozidla (EČV), značku a typ vozidla

 

Tlačivo hlásenia vyplňuje klient, po vyplnení ho prepošle na adresu pu@vwfs.sk. Kontakt na príslušného poistného technika kvôli obhliadke poškodenia nájdete na webe rozdelený podľa regiónov.

                                               

                                      

Riadne ukončenie Zmluvy

 

K riadnemu ukončeniu Zmluvy dôjde uplynutím doby nájmu. Za deň uplynutia doby nájmu, na ktorú bola Zmluva uzavretá, sa považuje kalendárny deň predchádzajúci kalendárnemu dňu prevzatia vozidla podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla na protokole plus doba nájmu. (Príklad pre výpočet: ak došlo k prevzatiu vozidla 12. 01. 2001 pri dobe nájmu 24 mesiacov, doba nájmu končí 11. 01. 2003).

Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný pristaviť vozidlo v deň riadneho ukončenia, a to do sídla predávajúceho, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú inak. Nájomca je povinný vozidlo vrátiť v stave zodpovedajúcom veku a počtu najazdených kilometrov a so všetkými príslušnými dokladmi. V prípade, že vozidlo nezodpovedá veku a počtu najazdených kilometrov, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť opravu a uvedenie vozidla do zodpovedajúceho stavu v zmysle vyššie uvedeného. O odovzdaní a prevzatí motorového vozidla sa spíše Protokol, v ktorom sa uvedie podrobne technický stav preberaného a odovzdaného motorového vozidla a počet najazdených kilometrov. V prípade, že nájomca pred odovzdaním vozidla nezabezpečí uvedenie motorového vozidla do stavu zodpovedajúcemu veku a počtu najazdených kilometrov v zmysle tejto Zmluvy, je prenajímateľ oprávnený dať vykonať prípadné opravy na motorovom vozidle a náklady s tým vzniknuté požadovať od nájomcu v záverečnom vyrovnaní.

 

 

Kontakty

 

Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o.
Vajnorská 98
83104 Bratislava


Tel.: 02 / 492 92 355
Fax: 02 / 492 92 359, 389, 393, 397
Mail: ol@vwfs.sk