Produkty

Úver (súkromné osoby)

Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom spotrebiteľského úveru pre súkromné osoby. Výhodou financovania cez spotrebiteľský úver u nás je, že nemusíte chodiť do banky a všetko vybavíte priamo u predajcu.

 

Výhody úveru pre súkromné osoby:

 • zaplatíte menej ako pri lízingu
 • nízke poplatky
 • fixná úroková miera
 • flexibilita trvania úveru od 18 do 72 mesiacov
 • flexibilita akontácie (vopred hradená časť) od 20% do 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • výhodné zákonné a havarijné poistenie v splátke
 • služby právneho asistenta VWFS
 • poistenie finančnej straty pri krádeži alebo totálnej škode
 • jednoduché a rýchle dokladovanie

 

Informujte sa o akčných ponukách pre financovanie automobilov Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Úžitkové vozidlá alebo Porsche.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na autorizovaných predajcov alebo kontaktujte naše zákaznícke centrum na 02/492 92 010.

Spätné financovanie

Spätné financovanie je spôsob, ako môže podnikateľ resp. fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu.

 

Predmet financovania

Spätné financovanie je možné zrealizovať na vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

 • osobné resp. úžitkové vozidlo do 3,5 t
 • vozidlo je registrované na záujemcu o spätné financovanie a má platné Slovenské osvedčenie o evidencii vozidla
 • vek vozidla + doba splácania úveru môže byť maximálne 9 rokov
 • vozidlo musí mať v čase vstupu do financovania najazdené max. do 200 000 km
 • na vozidle nesmie byť žiadna právna ťarcha (financovanie v inej lízingovej spoločnosti resp. záložné právo iného subjektu, zaťažené exekučným konaním)

 

Realizácia spätného financovania

Volkswagen Financial Services (VWFS) zohľadní vek vozidla, aktuálny stav km a na základe daných údajov nastaví cenu vozidla. Následne navrhne nacenenie klientovi, teda určí sa jeho všeobecná cena nastavená VWFS, z ktorej je odpočítaná akontácia (štandartne 30%). Zostatok ceny je možné prefinancovať. Tieto finančné prostriedky (štandartne 70%) budú po podpise zmlúv zaslané na účet žiadateľa a ten ich bude splácať v dohodnutej výške a dobe podľa splátkového kalendára.

 

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na autorizovaných predajcov alebo kontaktujte naše zákaznícke centrum na 02/492 92 010. 

Operatívny lízing pre súkromné osoby

Využite všetky výhody operatívneho lízingu určeného pre súkromné osoby a užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie s dlhodobým prenájmom vozidla. Mesačne platíte stále rovnakú sumu, v ktorej máte prenájom auta s komplexným poistením, servisnými úkonmi, sezónne pneumatiky vrátane ich prezutia a uskladnenia. Vy len tankujete a o všetko ostatné sa postaráme my. Jazdíte stále v novom a jedinou vašou starosťou zostáva vybrať si, akú vôňu si dáte do auta.

 

Všetky výhody, ponuku vozidiel a možnosť vyrátania si mesačnej splátky nájdete TU.

 

Dokumenty na stiahnutie

Potvrdenie zamestnávateľa

Reklamačné poriadky

Sadzobník poplatkov pre súkromné osoby

Všeobecné obchodné podmienky

Žiadosti k správe zmluvy

Pre klientov

Otázky a odpovede

Nasledujúce informácie vám pomôžu pri riešení problémov s vašou úverovou alebo lízingovou zmluvou, či poistením vozidla. Dozviete sa tiež, ako napr. postupovať v prípade prevodu zmluvy či havárie vozidla a mnoho ďalších užitočných údajov.

V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať na čísle Zákazníckeho centa VWFS - 02/492 92 010 alebo mailom na info@vwfs.sk.

 

 

Aké doklady potrebujem k prevodu zmluvy?

Pôvodný zákazník predloží:

 • krátku písomnú žiadosť o prevod zmluvy s uvedením čísla zmluvy, mena budúceho zákazníka a dôvodu prevodu zmluvy, resp. vyplnený formulár Žiadosť o postúpenie práva a povinností,
 • kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV) časť II, prípadne Osvedčenia o evidencii vozidla časť I,
 • ak je súčasný zákazník právnická osoba, predloží aktuálny Výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

 

Preberajúci / budúci zákazník (podnikajúca osoba) predloží:  

 • aktuálny živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH,
 • daňové priznanie za predchádzajúci účtovne uzavretý rok,
 • ekonomické výkazy potvrdené daňovým úradom za predchádzajúci účtovne uzavretý rok (súvaha, výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch),
 • základné údaje, vyplnený formulár Základné údaje poskytnuté budúcim klientom.

 

Ak podnikateľ potvrdzuje príjem sebe, ako súkromnej osobe, očakávame, že predloží aj kópiu živnostenského listu a kompletné daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdené daňovým úradom.

V prípade firmy, ktorá existuje kratšie ako jeden rok, vyžadujeme ručiteľa, ktorý predloží potrebné doklady k prevereniu bonity. Ručiteľ podpíše ručiteľské vyhlásenie.

Pred odsúhlasením prevodu môže pracovník VWFS od budúceho zákazníka žiadať ešte dodatočné podklady, napr. doklad o platení odvodov do Sociálnej poisťovne, doplňujúce informácie o bonite a pod.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

 

Aké je daňové hľadisko prevodu?

Úverová zmluva

Služba spojená s prevodom úverovej zmluvy je v zmysle § 39 Zákona o DPH oslobodená od dane z pridanej hodnoty.

Lízingová zmluva

Pri prevode lízingovej zmluvy je možné uznať nájomné do daňových výdavkov (nákladov) tak u pôvodného, ako aj budúceho nájomcu za podmienok dodržania ustanovení § 19 odsek 5. Zákona č. 595/2004 Z.z. o daniach z príjmov.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Aké sú podmienky prevodu zmluvy?

 • Prevod zmluvy je možný len v prípade, ak pokračovateľom bude právnická osoba resp. fyzická osoba podnikateľ.
 • Prevod zmluvy nie je možné realizovať na zmluvách o spotrebiteľskom úvere.
 • Prevod znamená, že budúci zákazník v plnom rozsahu vstupuje do zmluvy a  preberá ju so všetkými záväzkami a preplatkami pôvodného zákazníka, pokiaľ tieto nie sú pred prevodom pôvodným zákazníkom vyrovnané.
 • Podmienky zmluvy sa pri prevode nemenia, t.j. pôvodne dohodnutá dĺžka trvania, výška splátky, poistenie (ak je súčasťou zmluvy).
 • Prevod zmluvy je možný len s písomným súhlasom prenajímateľa, výlučne formou Dohody o postúpení práv a povinností v prípade lízingovej zmluvy a Dohody o prevzatí záväzku v prípade úverovej zmluvy (ďalej len Dohoda) pripravenej pracovníkom VWFS.
 • Vybavovanie prevodu nie je dôvodom na neplatenie splátok.
 • VWFS nevstupuje do finančného vyrovnania medzi  pôvodným a budúcim zákazníkom, ani žiadnu zo strán k nemu nezaväzuje.
 • Prevod nie je možné uskutočniť do splatnosti prvých troch splátok zmluvy a najneskôr je možné uskutočniť prevod pred splatnosťou posledných dvoch splátok. Ďalej prevod zmluvy nie je možné uskutočniť na zmluvách, ktoré sú postúpené externej agentúre alebo na nich evidujeme príkaz exekútora.
 • Prevod zmluvy nadobúda účinnosť najskôr dátumom splatnosti najbližšej splátky po dátume podpisu prevodu zmluvy zo strany VWFS. Spätný dátum účinnosti prevodu nie je možný.
 • Žiadosť a doklady potrebné k prevodu pošlite poštou, prípadne prineste osobne do našej spoločnosti.
 • Schvaľovanie prevodu trvá minimálne 4 pracovné dni.

 

Podmienka súhlasu VWFS s prevodom zmluvy

 • Nevyhnutnou podmienkou súhlasu s prevodom zmluvy je vysporiadanie (zaplatenie) všetkých nedoplatkov pôvodného zákazníka voči VWFS.

 • Vyhovujúca bonita budúceho zákazníka (na základe predloženia nižšie uvedených podkladov).

   

Spracovateľský poplatok za prevod zmluvy

 • Spracovateľský poplatok za prevod zmluvy účtujeme budúcemu zákazníkovi podľa platného sadzobníka poplatkov (fyzické osoby alebo právnicke osoby).

 

Evidencia motorového vozidla na polícii

 • Po schválení prevodu zmluvy našou spoločnosťou bude budúcemu zákazníkovi zapožičaný originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla, skratka OEV (pokiaľ je vo VWFS archivovaný) a zaslané splnomocnenia k zápisu zmeny držiteľa na príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Ako mám platiť splátky?

Pravidelné splátky plaťte vždy bezhotovostne, prostredníctvom banky, formou trvalého príkazu. Splátky neuhrádzajte poštovou poukážkou. Číslo účtu našej spoločnosti nájdete v splátkovom kalendári. Variabilný symbol je vždy číslo vašej zmluvy. Splátka musí byť pripísaná na náš účet najneskôr v deň splatnosti splátky, uvedený vo vašom splátkovom kalendári.

Blíži sa koniec mojej lízingovej zmluvy

O blížiacom sa konci lízingovej zmluvy vás budeme informovať  listom alebo mailom približne 6 týždňov pred termínom plánovaného ukončenia zmluvy. Riadne ukončenie lízingovej  zmluvy nastáva po ubehnutí zmluvne dohodnutej doby nájmu vozidla a splatení všetkých pohľadávok na účet VWFS. Po splnení týchto podmienok vám pošleme/odovzdáme úradne overené prehlásenie o riadnom ukončení lízingovej zmluvy. Prehlásenie vás oprávni zrušiť na dopravnom inšpektoráte záznam o vlastníctve vozidla spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení lízingovej zmluvy je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Blíži sa koniec mojej úverovej zmluvy

Splatením všetkých splátok a pohľadávok na účet VWFS úverová zmluva končí. Doklad o riadnom ukončení  zmluvy Vám vydáme najskôr po termíne splatnosti predposlednej splátky. Po splnení týchto podmienok Vám  pošleme/odovzdáme úradne overené prehlásenie o riadnom ukončení  úverovej zmluvy.

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení úverovej zmluvy je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Chcem, aby vozidlo užívala tretia osoba

Ďalší prenájom, požičiavanie, výpožička a pod., tretím osobám môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou.

Chcem, aby za mňa vyzdvihla doklady o ukončení zmluvy iná osoba

V takom prípade je nutné predložiť plnú moc, oprávňujúcu danú osobu vyzdvihnúť originál osvedčenia o evidencii vozidla a originál prehlásenia o ukončení zmluvy, pričom na plnej moci musí byť úradne overený podpis zákazníka. V prípade, ak bola daná zmluva uzavretá s fyzickou osobou podnikateľom alebo s právnickou osobou je nutné, aby na plnej moci bol úradne overený podpis konateľa spoločnosti podľa obchodného registra.

Chcem odklad splátok

V prípade odkladu splátok môžete využiť tzv. splátkové prázdniny. Je to forma odkladu splátok, kedy klient môže požiadať o ich odloženie na jeden alebo maximálne dva mesiace. Jednu alebo obe splátky následne klient uhradí spolu s nasledujúcou splátkou podľa splátkového kalendára.

 

Kto môže dostať splátkové prázdniny?

O splátkové prázdniny môže písomne požiadať každý klient, ktorý nie je na svojej zmluve v omeškaní s úhradou splátky a posledných 6 mesiacov nemal splátkové prázdniny. Každá žiadosť klienta je posudzovaná jednotlivo a rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí splátkových prázdnin je klientovi oznámené písomne.

 

Dlh na zmluve

V prípade, ak má klient na zmluve dlh po splatnosti, splátkové prázdniny nebudú poskytnuté. Je potrebné, aby mal klient vysporiadané všetky svoje záväky, a to aj na ostatných zmluvách.

 

Úroky z omeškania

Počas tvania splátkových prázdnin (maximálne dva mesiace), nebudú klientovi narátavané úroky z omeškania.

 

Čo ak po skončení splátkových prázdnin neuhradím pohľadávky?

V prípade ak klient neuhradí pohľadávky v zmysle poskytnutých splátkových prázdnin, spoločnosť VWFS zmluvu vypovedá, zosplatní a postúpi inkasnej spoločnosti na vymoženie.

Chcem predčasne splatiť lízingovú alebo úverovú zmluvu

Na základe vyplnenia žiadosti o vypracovanie kalkulácie pri predčasnom ukončení vám vypočítame a do siedmich dní, formou nezáväznej kalkulácie, odošleme sumu finančného vyrovnania. Súčasťou kalkulácie bude aj formulár žiadosti o predčasné ukončenie zmluvy. Podpísanú žiadosť je možné poslať späť faxom na číslo 02/49 292 222, mailom na adresu predcasne.ukoncenie@vwfs.sk, alebo poštou. Po úhrade sumy finančného vyrovnania vám pošleme úradne overené prehlásenie o prechode vlastníckych práv k vozidlu z VWFS na vás.  

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení úverovej zmluvy, je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Chcem skrátiť alebo predĺžiť zmluvu

Možnosť skrátiť, či predĺžiť zmluvu je obmedzená podmienkami marketingovej akcie, v rámci ktorej bola zmluva uzavretá. V prípade vášho záujmu kliknite na Žiadosť o zmenu dĺžky splátkového obdobia.

Chcem vozidlo prenajať

Ďalší prenájom, požičiavanie, výpožička a pod., tretím osobám môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou.

Chcem získať devinkuláciu poistného plnenia

Vyplnte a pošlite nám formulár Žiadosť o devinkuláciu. Súhlas s vyplatením poistného plnenia (devinkulácie) je možné zaslať v prípade, ak ste k dátumu podania tejto žiadosti uhradili na účet VWFS všetky splatné splátky vrátane prípadných poplatkov.

Čo mám robiť, keď mi ukradli auto?

Nahláste udalosť na polícii, do poisťovne a nám mailom na adresu kradez@vwfs.sk alebo telefonicky na čísle 02/492 92 226. Po doručení potvrdenia polície o nahlásení krádeže do VWFS pozastavíme predpis splátok k vašej zmluve a vyhotovíme predbežné finančné vyrovnanie.  Záverečné finančné vyrovnanie vypracujeme po príchode poistného plnenia. O výsledku vás budeme obratom informovať.

Čo mám robiť, keď potrebujem servis vozidla na operatívny lízing?

Kontaktujte najbližší autorizovaný servis danej značky a dohodnite si termín.

Čo sa stane s poistením pri prevode zmluvy?

Pokiaľ je havarijné poistenie súčasťou zmluvy, bude prevedené na nového zákazníka. V prípade, že pôvodný zákazník mal uzatvorené individuálne poistenie je nutné, aby nový zákazník uzatvoril tak isto individuálne poistenie na základe dokladov, ktoré obdrží s dokladmi o prevode zmluvy. To isté platí aj pre poistenie zodpovednosti za škodu (povinné zmluvné poistenie). V Prípade poistenia finančnej straty (GAP) v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (značkové poistenie), ktoré mal uzatvorené pôvodný zákazník, toto poistenie prevodom zaniká.

Pokiaľ budúci zákazník nemá záujem pokračovať v podmienkach pôvodných poistiek, môžu mu byť vyňaté so splátok. V takom prípade je povinný si uzatvoriť individuálne havarijné poistenie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Dá sa vyňať poistenie zo splátok v priebehu trvania zmluvy?

Vyňatie poistenia zo splátok je možné na základe posúdenia a schválenia pracovníkom VWFS. Podmienkou je dodržanie výpovednej lehoty v rámci zákonom stanovených podmienok a vinkulácia poistného plnenia v prospech VWFS.

Doposiaľ mi po uplynutí doby nájmu nebolo doručené osvedčenie o evidencii vozidla, hoci viem, že originál bol archivovaný u vás

Dôvodom môže byť  pohľadávka, alebo iný nesplnený záväzok voči VWFS. Kvôli zisteniu dôvodu nás prosím kontaktujte, na adrese riadne.ukoncenie@vwfs.sk alebo telefonicky na čísle 02/49292200.

Je možné dokončiť prevod, keď je vozidlo počas vybavovania prevodu zmluvy totálne havarované alebo ukradnuté?

V prípade totálneho poškodenia alebo krádeže predmetu financovania sa prevod neuskutoční. Prebehne finančné vyrovnanie s pôvodným zákazníkom.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Je možné poslať mi osvedčenie o evidencii vozidla a plnú moc skôr, ako je stanovené lízingovou spoločnosťou?

Pri lízingovom produkte to nie je možné. Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou a dátum riadneho ukončenia a vystavenia dokladov na prepis vozidla je v zmluve presne stanovený.

Ak sa jedná o úverové produkty a zmluva je vyplatená podľa splátkového kalendára, je možné doklady potrebné na prepis vozidla vystaviť a odoslať klientovi aj pred dátumom ukončenia. Každý produkt je však špecifický a v prípade vášho záujmu kontaktujte naše zákaznícke centrum, ktoré vám poskytne bližšie informácie. 

Je možné previesť zmluvu s pohľadávkou po splatnosti?

Riešenie prevodu zmluvy nie je dôvodom ne neplatenie splátok. Pôvodný zákazník je povinný zabezpečiť aj v čase realizácie prevodu riadnu úhradu mesačných splátok podľa splátkového kalendára. Podmienkou pre posúdenie žiadosti o prevod zmluvy je úhrada všetkých pohľadávok po lehote splatnosti. Pohľadávku po splatnosti nie je možné previesť na nového zákazníka.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

K akému dátumu je možné uskutočniť prevod zmluvy?

Prevod zmluvy nadobúda účinnosť najskôr dátumom splatnosti najbližšej  splátky po dátume podpisu prevodu zmluvy zo strany VWFS. Spätný dátum účinnosti prevodu nie je možný.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Kde je uložené osvedčenie o evidencii vozidla po dobu trvania zmluvy?

Úverová alebo lízingová zmluva

Originál osvedčenia o evidencií vozidla v prípade produktov lízingu a úveru by ste si mali ponechať vy. Do VWFS je potrebné doručiť len kópiu.

 

Zmluva o operatívnom lízingu

V prípade operatívneho lízingu by mal byť originál Osvedčenia o evidencií vozidla - časť II zaslaný do VWFS, kde bude uchovaný a v prípade potreby môže byť zapožičaný na základe žiadosti klienta k zabezpečeniu potrebných úkonov. Vodič by mal mať pri sebe Osvedčenie o evidencii vozidla - časť I (plastová kartička).

 

Kde získam potvrdenie o bezškodovom priebehu?

Doklad o bezškodovom priebehu je ideálne žiadať od poisťovne, v ktorej máte vozidlo poistené, pri zániku poistenia. Keď do poisťovne doručíte výpoveď poistnej zmluvy, môžete priamo vo výpovedi požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Poisťovňa má 15 dní na jeho doručenie.

 

Kedy sú splatné mesačné splátky? Je možné zmeniť dátum splatnosti?

Dátum splatnosti splátok je uvedený v splátkovom kalendári. Zmenu dňa splatnosti vykonáme na základe vyplnenia žiadosti o zmenu dňa splatnosti splátky, pokiaľ máme vzájomne uzavretú zmluvu o úvere. Zmena dňa splatnosti splátok lízingovej zmluvy nie je možná.

Koľko zaplatím za ukončenie zmluvy?

Doklady na prepis vozidla poskytujeme klientom prvýkrát bezplatne. Pri opakovanom vystavení dokladov je poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov pre súkromné osoby alebo sadzobníka poplatkov pre právnické osoby a podnikateľov.

Končí poistenie vozidla zároveň s ukončením zmluvy?

Pokiaľ máte poistnú zmluvu uzavretú priamo s poisťovňou, riaďte sa poistnou zmluvou. Zmluva uzavretá prostredníctvom VWFS je uzavretá na dobu neurčitú, a preto trvá aj po ukončení zmluvy s VWFS.

Mal/a som nehodu a mám poškodené vozidlo

V prípade, že dôjde k škodovej resp. poistnej udalosti, ste povinný pri škode presahujúcej 3.990,- € udalosť oznámiť okamžite po jej vzniku orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) a poisťovni, v ktorej máte uzavreté havarijné poistenie. V poisťovni je potrebné vyplniť príslušné tlačivá a potvrdenie o registrácii udalosti, ako aj informáciu o predpokladanom rozsahu škody. Tieto dokumenty pošlite do VWFS na adresu havaria@vwfs.sk. Pri odstraňovaní následkov udalosti sa riaďte pokynmi poisťovne.

Mám finančné problémy

V prípade  finančných problémov bezodkladne kontaktujte Volkswagen Financial Services. Je niekoľko možností ako môžete situáciu riešiť:

 

1, Splátkové prázdniny

 • Splátkové prázdniny je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti v prípade, že na zmluve nie je evidovaný dlh.
 • Splátkové prázdniny sa poskytujú na obdobie maximálne dvoch mesiacov.
 • Odložené splátky sa hradia po skončení splátkových prázdnin spolu s nasledujúcou splátkou podľa splátkového kalendára.
 • Splátkové prázdniny je možné poskytnúť po šiestich  mesiacoch riadneho splácania splátok.

 

2Predĺženie zmluvy / Zníženie splátok

Možnosť predĺžiť zmluvu je obmedzená podmienkami marketingovej akcie, v rámci ktorej bola zmluva uzavretá. V prípade vášho záujmu kliknite na žiadosť o zmenu dĺžky splátkového obdobia.

 

3, Prevod zmluvy

Všetky informácie nájdete v otázke "Aké sú podmienky prevodu?"

 

4, Predčasne vyplatenie zmluvy

Všetky informácie nájdete v otázke "Chcem predčasne splatiť lízingovú alebo úverovú zmluvu".

 

Mám operatívny lízing a chcel by som vybaviť ekologickú známku. Ako mám postupovať?

Kontaktujte oddelenie operatívneho lízingu VWFS mailom na ol@vwfs.sk, kde je potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla (EČV), typ známky a krajinu, do ktorej potrebujete vycestovať s danou známkou. Oddelenie operatívneho lízingu vám známku následne zabezpečí.

Mám operatívny lízing a potrebujem vymeniť pneumatiky. Ako mám postupovať?

Je potrebné sa objednať do prevádzky vybraných pneuservisov, ktoré nájdete uvedené vo vašom Driver Sete alebo v zozname servisov a pneuservisov.

Mám poistnú udalosť na vozidlo v operatívnom lízingu. Ako mám postupovať?

Poistné udalosti pre vozidlá v operatívnom lízingu hláste na mailovej adrese puol@vwfs.sk.

Mám preplatok na zmluve

Pre vrátenie preplatku vyplnte tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku.

Mám uzavretú zmluvu v rámci akcie ŠKODA Bez starostí. Kedy si mám objednať nové vozidlo?

Dostupnosť modelov vozidiel je rozdielna a preto je najlepšie sa poradiť priamo s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. My vám doporučujeme riešiť objednanie nového vozidla približne šesť mesiacov pred ukončením zmluvy, aby ste mohli plynule pokračovať v užívaní nového vozidla po skončení pôvodnej zmluvy. 

Mám zmluvu uzatvorenú ako fyzická osoba podnikateľ a zrušil/a som živnosť. Čo je potrebné k prevodu na moje rodné číslo?

Danú skutočnosť je potrebné našej spoločnosti oznámiť písomnou formou. Je potrebné priložiť úradný dokument potvrdzujúci ukončenie činnosti spolu s kópiami dvoch dokladov totožnosti.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Mám zmluvu uzatvorenú na rodné číslo a začal/a som podnikať ako fyzická osoba podnikateľ. Čo je potrebné k prevodu na moju živnosť?

Prevod zmluvy uzatvorenej na rodné číslo – spotrebiteľ  - nie je možný. Môžete požiadať o súhlas k užívaniu treťou osobou vyplnením formulára Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou a užívať vozidlo ako živnostník, resp. požiadať o predčasné ukončenie vyplnením formulára Žiadosť o vypracovanie kalkulácie pri predčasnom ukončení a opätovne refinancovanie prostredníctvom novej zmluvy.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Môžem kúpiť na úver vozidlo, ktoré nemá jasnú minulosť?

Vozidlo na úver s nejasnou minulosťou nie je možné prefinancovať. Vozidlá financované VWFS, ktoré neboli pôvodne ako nové, zakúpené v sieti oficiálnych dílerov, musia mať povinne vykonanú kontrolu originality a preverenie vozidla, či na vozidle neviaznu práva tretích osôb, prípadne iné dôležité skutočnosti.

Môžem platiť mesačné splátky poštovou poukážkou?

Úhrada splátok prostredníctvom poštovej poukážky nie je možná. Splátky uhrádzajte bankovým prevodom tak, že si vo vašej banke zriadite trvalý príkaz na úhradu.

Môžem vozidlo odovzdať budúcemu zákazníkovi ešte pred podpisom dohôd o prevode zmluvy?

Pôvodný zákazník môže požiadať o súhlas k užívaniu treťou osobou v žiadosti. Po potvrdení súhlasu našou spoločnosťou s užívaním vozidla treťou osobou je nový zákazník oprávnený vozidlo používať, avšak Zmluvou o AutoKredite, resp. Zmluvou o finančnom lízingu je až do ukončenia prevodu viazaný pôvodný zákazník.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Môžem získať jazdené vozidlo vrátené z lízingu alebo úveru?

Získať jazdené vozidlo môžete získať prostredníctvom našich dílerov, kde sú tieto vozidlá umiestnené. Zoznam dílerov poskytujúcich predaj jazdených vozidiel nájdete na mape tu.

V prípade, že máte záujem o jazdené vozidlá, ktoré spĺňajú prísne kritériá kvality a sú teda zárukou dlhého a spokojného užívania bez obáv z neznámeho pôvodu alebo zlého technického stavu, odporúčame vám navštíviť stránku ŠKODA Plus - Vyskúšané jazdené vozidlá alebo stránku Das WeltAuto - Najlepšie jazdené vozidlá s garanciou.   

 

Môžem zmeniť poisťovňu v prípade havarijneho poistenia?

Každý zákazník má možnosť zmeniť poisťovňu za jedného z našich zmluvných partnerov. Podmienkou na zmenu poisťovne je dodržanie výpovednej lehoty v rámci zákonom stanovených podmienok.

Musí byť vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy, poistené?

V prípade financovania nových vozidiel musí byť vozidlo poistené havarijne a aj zákonným poistením zodpovednosti za škodu. V prípade zmluvy na jazdené vozidlo záleží na konkrétnych podmienkach zmluvy (napr. vek vozidla, cena vozidla).

Musím napísať žiadosť o riadne ukončenie zmluvy?

Proces riadneho ukončenia, vrátane odoslania OEV (pokiaľ bol vo VWFS archivovaný) a prehlásenia o prechode vlastníctva z VWFS na vás, prebieha automaticky za predpokladu, že ste uhradili všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Namontoval/a som do vozidla ťažné zariadenie / klimatizáciu / splyňovacie zariadenie a pod.

Zmeny na vozidle podliehajúce zápisu do Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV) môžte vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o montáž ťažného zariadenia alebo LPG a zašlite ju na montaz.doplnkov@vwfs.sk.

Obdržal som upomienku / SMS

Upomienka alebo SMS správa je informácia pre klienta o aktuálnom nedoplatku na zmluve. Ak ste obdržali upomienku, je nutné skontrolovať doklady o úhrade a to dátum úhrady, číslo účtu a variabilný symbol, ktorý je totožný s číslom zmluvy.

Ak ste splátku neuhradili, je nutné obratom uhradiť uvedený nedoplatok.

V prípade nejasností neváhajte kontaktovať oddelenie pohľadávok na čísle 02/49 292 320 alebo mailom na platby@vwfs.sk.

 

Obdržal som výpoveď zmluvy

Úverová alebo lízingová zmluva

Je potrebné komunikovať so splnomocneným pracovníkom externej agentury, s ktorým si je ešte možné dohodnúť termín na úhradu omeškaných splátok spolu s poplatkami spojenými s vymožením pohľadávky v zmysle sadzobníka poplatkov pre súkromné osoby alebo sadzobníka poplatkov pre právnické osoby a podnikateľov.

V prípade Zmluvy o AutoKredite je stanovený celý úver splatným. V prípade nedouhradenia do termínu stanoveného externou agentúrou, je potrebné predmet financovania odovzdať splnomocnenému pracovíkovi. Ak do vopred dohodnutého termínu neevidujeme úhradu a vozidlo nie je možné odobrať, externá agentúra ukončuje zákazku návrhom na podanie trestného oznámenia za neoprávnené užívanie vozidla treťou osobou.

 

Zmluva o operatívnom lízingu

V takomto prípade kontaktujte oddelenie operatívneho lízingu VWFS telefonicky na čísle 02/492 92 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk.

Omylom som poslal/a akontáciu na účet VWFS

V takomto prípade informujte písomne našu spoločnosť na adrese platba@vwfs.sk a my túto záležitosť s predajcom vyriešime.

Poslal/a som platbu pod chybným variabilným symbolom

Riešením je vyplnenie žiadosti o presun platby a jej odoslanie mailom na adresu platba@vwfs.sk  alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti. Na základe žiadosti platbu uhradenú pod chybným variabilným symbolom dohľadáme a priradíme k vašej zmluve.

Potrebujem kópiu dokumentov zo zmluvy

Kópie dokumentov zo zmluvy môžete žiadať mailom na adrese archiv@vwfs.sk.

Potrebujem pre audítorov potvrdiť stav záväzkov a pohľadávok

Pošlite nám vami evidovaný stav k požadovanému termínu na mail platba@vwfs.sk, ktorý po kontrole potvrdíme a odošleme späť.

Potrebujem si vypožičať osvedčenie o evidencii vozidla (napr. z dôvodu STK, montáže ťažného zariadenia a pod.)

V prípade, že potrebujete zapožičať osvedčenie o evidencii vozidla, je potrebné poslať písomnú žiadosť mailom na adresu oev@vwfs.sk, faxom na 02/492 92 477, poštou na našu adresu alebo osobne na našom zákazníckom centre v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod. V prípade osobného vyzdvihnutia bude osvedčenie o evidencii vozidla vydané iba klientovi, prípadne klientom splnomocnenému zástupcovi, pričom plná moc musí byť overená notárom.

Potrebujem súhlas s vycestovaním do zahraničia?

Áno. Pokiaľ potrebujete súhlas s vycestovaním do zahraničia, vyplňte formulár Žiadosť o súhlas s vycestovaním do zahraničia. Vyplnený formulár pošlite mailom na adresu info@vwfs.sk alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.  Podmienkou vystavenia súhlasu je dobrá platobná disciplína.

Potrebujem vystaviť potvrdenie o platobnej morálke

Potvrdenie o platobnej morálke si môžete vyžiadať mailom na adrese pohladavky@vwfs.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Potrebujem vystaviť prehľad došlých platieb

Potvrdenie o došlých platbách si môžete vyžiadať mailom na adrese pohladavky@vwfs.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Potrebujem zaslať kópiu osvedčenia o evidencii vozidla

V prípade, že potrebujete poslať kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, je potrebné nám poslať písomnú žiadosť mailom na oev@vwfs.sk, faxom na 02/492 92 477, poštou na našu adresu alebo osobne na našom zákazníckom centre každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 hod. 

Prečo musím čakať na koniec zmluvy, keď som už všetko zaplatil/a?

Úhrada splátok bola v zmluve dohodnutá v termínoch podľa splátkového kalendára. Pokiaľ  úhrady nebudú kopírovať splátkový kalendár, ale ich pošlete v predstihu, bude VWFS záležitosť riešiť ako predčasné ukončenie zmluvy. Na predčasné ukončenie zmluvy sa vzťahujú iné pravidlá, vrátane poplatkov.

Spoločnosť, na ktorú bola uzatvorená zmluva bola zlúčená, rozdelená, zrušená bez likvidácie, zmenila právnu formu a pod.

Každú zmenu nám je zákazník povinný oznámiť bez meškania. K oznámeniu je potrebné priložiť doklad o zmene:

 • kópiu dokladu, na základe ktorého došlo k zmene (t.j. kópiu zmluvy o predaji podniku, kópiu zmluvy o predaji časti podniku aj s prílohami, v ktorých je uvedené, že prichádza k zmene zmluvy s VWFS, a pod.)

 • výpis z obchodného registra novej spoločnosti

 • základné údaje vyplnené vo formuláry Oznámenie o zmene údajov klienta

 • osvedčenie o pridelení IČ DPH, ak ide o platcu DPH

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Stratil/a som alebo mi ukradli EČV

Úverová alebo lízingová zmluva

Túto udalosť je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/49 292 475 alebo na mailovej adrese oev@vwfs.sk. Následne vám vystavíme plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát policajného zboru, kde vám vystavia nové EČV aj s novým Osvedčením o evidencii vozidla, ktorého kópiu je potrebné doručiť do VWFS osobne, poštou alebo na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 

Zmluva na operatívny lízing

Túto udalosť je potrebné nahlásiť priamo na oddelení operatívneho lízingu telefonicky na čísle 02/49 292 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk. Tam vám poskytnú všetky potrebné informácie, ako postupovať.

Stratil/a som osvedčenie o evidencii vozidla

Úverová alebo lízingová zmluva

Túto udalosť je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/49 292 475 alebo na mailovej adrese oev@vwfs.sk. Následne vám vystavíme plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát policajného zboru, kde vám vystavia nové Osvedčenie o evidencii vozidla, ktorého kópiu je potrebné doručiť do VWFS osobne, poštou alebo na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 

Zmluva na operatívny lízing

Túto udalosť je potrebné nahlásiť priamo na oddelení operatívneho lízingu telefonicky na čísle 02/49 292 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk. Tam vám poskytnú všetky potrebné informácie, ako postupovať.

Úmrtie zákazníka

Podľa všeobecných zmluvných podmienok zmluva dňom úmrtia zákazníka (fyzická osoba) končí, ak v prípade nepríde k dohode našej spoločnosti a právoplatným dedičom.

Dohodu je možné uzatvoriť iba s právoplatným dedičom. V tom prípade je potrebné doručenie nasledovných dokladov:

 • kópia úmrtného listu
 • kópia dedičského konania s potvrdením právoplatnosti (podmienka: predmet financovania musí byť v dedičskom konaní zahrnutý)
 • kópie dvoch dokladov totožnosti právoplatného dediča (občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.)

V prípade že dedič/dedičia, nemajú záujem pokračovať v splácaní, a teda ani v užívaní vozidla,  je potrebné kontaktovať našu spoločnosť telefonicky na čísle 02/492 49 215 alebo mailom na adrese prevod@vwfs.sk

Zmenil/a som priezvisko či názov firmy

Nahlásiť zmenu priezviska, či názvu firmy môžete vyplnením žiadosti Oznámenie o zmene údajov klienta a jej odoslaním na mailovú adresu zek@vwfs.sk, prípadne nám pošlite informáciu o zmene poštou, či faxom na číslo 02/492 92 204. Pokiaľ má byť zmena premietnutá aj do faktúr, je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu (prípadne sobášneho listu), živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Zmenil/a som trvalý pobyt, sídlo firmy alebo kontaktnú adresu

Nahlásiť zmenu trvalého pobytu, sídla firmy, či kontaktnej adresy môžete vyplnením žiadosti Oznámenie o zmene údajov klienta a jej odoslaním na mailovú adresu zek@vwfs.sk, prípadne nám pošlite informáciu o zmene poštou, či faxom na číslo 02/492 92 204. Pokiaľ má byť zmena premietnutá aj do faktúr, je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu, živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pre súkromné osoby

Sadzobník poplatkov za služby zákazníkom

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Platnosť od 01.02.2020

 

Poplatky k úverovým produktom pre fyzické osoby (spotrebiteľ):

Výška uvedených poplatkov je uvedená bez vyčíslenia DPH podľa ustanovení Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Poplatok za predčasné splatenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a úverovej zmluvy na žiadosť klienta:

ak predčasne splatená časť úveru za predchádzajúcich 12 mesiacov prevyšuje 10.000 € a obdobie do konca zmluvy presahuje viac ako 1 rok

                  1% z predčasne splatenej istiny 

ak predčasne splatená časť úveru za predchádzajúcich 12 mesiacov prevyšuje 10.000 € a obdobie do konca zmluvy nepresahuje 1 rok

0,5% z predčasne
splatenej istiny

ak výška predčasne splateného úveru počas obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane poslednej splátky nepresahuje 10.000 €

  zadarmo

Ďalšie poplatky:

Poplatok za stanovenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy predčasne splatnou z dôvodu krádeže, totálnej havárie alebo odobratia (z dôvodu neplatenia) predmetu financovania (náhrada finančných nákladov titulom zmluvnej pokuty) zadarmo
Poplatok za uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy a poplatok za ukončenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy podľa splátkového kalendára
Poplatok na úhradu nákladov spojených s predajom predmetu financovania / realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 5% z výnosu z predaja predmetu financovania, minimálne však 150 €
Náklady súvisiace s predčasným splatením zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy (napr. odťah, parkovné, odhlásenie / prehlásenie, úhrada klientom nezaplatenej opravy v servise, sprostredkovanie predaja) náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov
Poplatok za mimosúdne vymáhanie (inkaso) dlhu a za odobratie predmetu financovania     15% z dlhu, min. 130,00 €, max. 400,00 €
Poplatok súvisiaci s prepravou / prevozom vozidla náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov
Poplatok za nepreukázanie uzavretia havarijného poistenia, ak nie je zahrnuté do splátok 200,00 €
Poplatok za vypracovanie dohody o splácaní dlhu 1% z výšky dlhu, min. 60,00 €
Poplatok za vypracovanie dohody o posune splatnosti nultej alebo poslednej splátky 60,00 €
Poplatok za zmeny podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy (napr. dĺžka splátkového obdobia) 33,00 €
Poplatok za zmenu dňa splatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy zadarmo
Poplatok za mimoriadnu splátku (nie predčasné splatenie zmluvy alebo zmena splátkového kalendára) zadarmo
Poplatok súvisiaci s nedoručením kópie osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz) so zápisom VWFS ako vlastníka 150,00 €
Poplatok za opakované vystavenie plnomocenstva, prehlásenia o ukončení zmluvy o spotrebiteľskom úvere a úverovej zmluvy 10,00 €
Poplatok za opakované vystavenie listiny spôsobilej na výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (prehlásenie o zániku záväzku) na žiadosť zákazníka 10,00 €
Poplatok za výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv realizovaný záložným veriteľom na žiadosť záložcu 33,00 €
Poplatok za opakovanú identifikáciu úhrady (platby) so žiadnym, resp. nesprávne uvedeným variabilným symbolom 8,00 €
Poplatok za zaslanie upomienky / výzvy na zaplatenie, resp. výzvy na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, z úverovej zmluvy. Prvá upomienka je bez poplatku. 4,00 €
Poplatok za zrušenie zmluvy resp. odstúpenie od zmluvy od počiatku, okrem zákonných výnimiek 1% z výšky financovanej časti obstarávacej ceny vozidla

 

Poplatky k finančnému lízingu pre fyzické osoby (spotrebiteľ):

 

Poplatok za prevod zmluvy:

Prevod lízingovej zmluvy na iného nájomcu                  130,00 € + DPH = 156,00 €
Prevod lízingovej zmluvy z dôvodu zmeny typu podnikania nájomcu     65,00 € + DPH = 78,00 €
Prevod lízingovej zmluvy na iného nájomcu z dôvodu úmrtia nájomcu zadarmo

Poplatok za predčasné splatenie lízingovej zmluvy na žiadosť klienta:

Na nesplatnú časť istiny prevyšujúcu za  predchádzajúcich 12 mesiacov 10.000 €, ak obdobie do konca zmluvy presahuje viac ako 1 rok

                                  1% z nesplatene istiny + DPH

Na nesplatnú časť istiny prevyšujúcu za  predchádzajúcich 12 mesiacov 10.000 €, ak obdobie do konca zmluvy nepresahuje 1 rok

0,5% z nesplatenej istiny + DPH

Na žiadosť zákazníka, ak výška predčasne splateného úveru nepresahuje počas obdobia, predchádzajúcich 12 mesiacov 10.000€

  zadarmo

Ďalšie poplatky:

Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy z dôvodu krádeže, totálnej havárie alebo odobratia (z dôvodu neplatenia) predmetu financovania (finančný výnos)    zadarmo
Poplatok za uzavretie lízingovej zmluvy a poplatok za ukončenie lízingovej zmluvy

podľa splátkového kalendára

Poplatok na úhradu nákladov spojených s predajom predmetu financovania / realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 5% z výnosu z predaja predmetu financovania, minimálne však 150 € + DPH
Náklady súvisiace s predčasným splatením lízingovej zmluvy (napr. odťah, parkovné, odhlásenie / prehlásenie, úhrada klientom nezaplatenej opravy v servise, sprostredkovanie predaja) náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov + DPH
Poplatok za mimosúdne vymáhanie (inkaso) dlhu a za odobratie predmetu financovania     15% z dlhu, min. 130,00 €, max. 400,00 € + DPH
Poplatok súvisiaci s prepravou / prevozom vozidla náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov + DPH
Poplatok za nepreukázanie uzavretia havarijného poistenia, ak nie je zahrnuté do splátok 200,00 € + DPH = 240,00 €
Poplatok za vypracovanie dohody o splácaní dlhu 1% z výšky dlhu, min. 60,00 € + DPH
Poplatok za vypracovanie dohody o posune splatnosti nultej alebo poslednej splátky 60,00 € + DPH = 72,00 €
Poplatok za zmeny podmienok lízingovej zmluvy (napr. dĺžka splátkového obdobia, úprava splátkového kalendára) 33,00 € + DPH = 39,60 €
Poplatok za mimoriadnu splátku (nie predčasné splatenie zmluvy alebo zmena splátkového kalendára) zadarmo
Poplatok súvisiaci s nedoručením kópie osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz) so zápisom VWFS ako vlastníka 150,00 € + DPH = 180,00 €
Poplatok za opakované vystavenie plnomocenstva, prehlásenia o ukončení lízingovej zmluvy 10,00 € + DPH = 12,00 €
Poplatok za opakovanú identifikáciu úhrady (platby) so žiadnym, resp. nesprávne uvedeným variabilným symbolom 8,00 € + DPH = 9,60 €
Poplatok za zaslanie upomienky / výzvy na zaplatenie, resp. výzvy na splnenie povinností vyplývajúcich z lízingovej zmluvy. Prvá upomienka je bez poplatku. 4,00 € + DPH = 4,80 €
Poplatok za zrušenie zmluvy resp. odstúpenie od zmluvy od počiatku, okrem zákonných výnimiek 1% z výšky financovanej časti obstarávacej ceny vozidla + DPH

Dotazník spokojnosti

Vážený klient,

cieľom našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb našim klientom. Vyplnením tohto dotazníka nám poskytnete cenné informácie o spokojnosti s našimi službami a námety na ich skvalitnenie.

Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac než 5 minút.

Vopred ďakujeme za Váš názor a ďakujeme za spoluprácu.

Vyplniť Dotazník spokojnosti