Poistenie v splátkach

 • Značkové poistenie
 • Partnerské poisťovne
 • Poistné produkty
 • Doplnkové poistenia a služby
 • Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.

 

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre Vás pripravili jedinečný balík,  ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy. Stačí jedna zmluva, jedna platba mesačne spolu s úverovou alebo lízingovou splátkou a ste dokonale chránený.

 

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA a zahŕňa nasledovné poistenia a služby:

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Poistenie finančnej straty (GAP)
 • Pripoistenie náhradného vozidla
 • Právny asistent
 • Pripoistenie čelného skla

 

V rámci značkového poistenia je možné dohodnúť aj:

 • poistenie pre prípad smrti následkom havárie,
 • poistenie trvalých následkov úrazu v dôsledku havárie,
 • pripoistenie batožiny.

 

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z ponuky produktov partnerských poisťovní a navzájom ich kombinovať.

Poistnú zmluvu pre havarijné a povinné zmluvné poistenie s možnosťou platiť poistné spolu s úverovými alebo lízingovými splátkami je možné uzatvoriť s poisťovňami Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s. alebo UNIQA poisťovňa, a.s

Okrem toho máte možnosť uzatvoriť poistenie schopnosti splácať a poistenie finančnej straty GAP, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s Poisťovňou Cardif slovakia a.s. 

 

Poistné produkty

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie sa uzatvára proti základným rizikám ako havária, totálna havária, krádež, živelná udalosť, vandalizmus, stret so zvieraťom a pôsobenie hlodavcov. Spolu s havarijným poistením je možné dohodnúť pripoistenie čelného skla, pripoistenie batožiny, doplnkové poistenie pre prípad smrti následkom havárie a poistenie trvalých následkov úrazu v dôsledku havárie. Poistenie platí na území celej Európy. K havarijnému poisteniu sú bezplatne poskytované asistenčné právne služby (pozri právny asistent) a bezplatné technické asistenčné služby.

 

Poistenie finančnej straty (GAP)

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla vám poistenie finančnej straty zabezpečí, že dostanete 100% nadobúdacej ceny vozidla a pomôže vám tak zaobstarať si nové vozidlo.

Tento produkt kryje rozdiel medzi všeobecnou (t.j. cenou v čase poistnej udalosti) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia nehradí  poisťovňa z havarijného poistenia a to vrátane spoluúčasti.

Poistenie finančnej straty je určené pre právnické osoby, živnostníkov aj súkromné osoby mladšie ako 70 rokov a je možné ním poistiť vozidlá do 3,5t celkovej hmotnosti:

 • s platným osvedčením o vozidle a evidenčným číslom, ktoré sú podrobne špecifikované v lízingovej/úverovej zmluve,
 • kryté platným havarijným poistením zahrnutým v mesačných splátkach,
 • ak ku dňu uzatvorenia lízingovej/úverovej zmluvy neuplynulo viac ako 2 roky od dátumu ich prvej evidencie.
Príklad zo života: Pán Tomáš si kúpil auto na úver v hodnote 13.500 EUR. Splátky boli rozvrhnuté na štyri roky. Posledný rok splácania mu auto ukradli. Všeobecná cena auta po odpočítaní amortizácie vtedy bola 7.000 EUR. Vďaka poisteniu finančnej straty však dostal celých 13.500 EUR naspäť a mohol si kúpiť ďalší automobil. To isté platí aj pri totálnej havárií vozidla kedykoľvek počas financovania.

 

Poistenie schopnosti splácať  splátky

Poisťuje vašu schopnosť splácať finančný záväzok (lízingové/úverové splátky), ktorý vám vznikne uzavretím lízingovej/úverovej zmluvy. Toto poistenie je určené pre fyzické osoby a živnostníkov, a ochráni vás pred finančnými ťažkosťami, ktoré by mohli nastať pri nečakaných životných udalostiach, ako sú pracovná neschopnosť, invalidita, smrť, alebo strata zamestnania.

 

Doplnkové poistenia a služby

Náhradné vozidlo

Vďaka pripoisteniu náhradného vozidla budete mať v prípade poistnej udalosti nárok na náhradné vozidlo. Takto budete mať zabezpečenú mobilitu v prípade, keď bude nevyhnutné ponechať vaše vozidlo v servise.

 

Pripoistenie čelného skla

V prípade poškodenia čelného skla na vašom vozidle je jeho oprava alebo výmena hradená poisťovňou bez vašej spoluúčasti. Takúto opravu je možné realizovať len v autorizovanom servise.

 

Právny asistent

VWFS ASISTENT je jedinečný, administratívno-právny servis, pripravený exkluzívne pre zákazníkov Volkswagen Financial Services. Automaticky ho získava každý nový klient VWFS po uzatvorení lízingovej alebo úverovej zmluvy. Podmienkou je havarijné a povinné zmluvné poistenie zahrnuté do lízingových alebo úverových splátok.

VWFS asistent je bezplatná nonstop služba, ktorá našim klientom telefonicky poskytuje právne informácie, zabezpečuje preklady a tlmočenie, rokovanie s políciou, opravy, náhradné vozidlo a ubytovanie. Pomoc v núdzi 24 hodín denne, 365 dní v roku, na Slovensku a v Európe.

Príklad zo života: Pán Juraj sa stal v Rakúsku účastníkom dopravnej nehody, ktorú nezavinil. Ihneď sa obrátil na službu VWFS Asistent a získal tak presné informácie, ako po nehode postupovať. Pán Juraj neovládal nemecký jazyk, VWFS Asistent preto tlmočil jeho komunikáciu s rakúskou políciou a vyhľadal príslušnú miestnu poisťovňu a jej partnerskú poisťovňu na Slovensku. Na túto poisťovňu sa pán Juraj obrátil s nárokom na náhradu škody. S výsledkom obhliadky a s vyčíslením škody však nebol spokojný, preto sa opätovne skontaktoval s VWFS Asistentom, ktorý sprostredkoval novú obhliadku nezávislým súdnym znalcom. Nezávislý súdny znalec vyvrátil predchádzajúci odhad a oprava na automobile pána Juraja bola uhradená v plnej miere zo zákonného poistenia vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.

 

Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.

VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. (VWFS Maklérska) je samostatným finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zapísaná v podregistri samostatných finančných agentov pre sektor poistenia  a zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 159100.

 

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 98, P.O. BOX 17, 830 03 Bratislava 33
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vl. č.: 26476/B
IČO: 35 835 583 IČ DPH: SK2021652413

 

VWFS Maklérska nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne a vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmlúv s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Žiadna poisťovňa, ani osoba ovládajúca poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach VWFS Maklérska.