Poistenie vozidiel zakúpených v hotovosti

 • Značkové poistenie
 • Partnerské poisťovne
 • Poistné produkty
 • Doplnkové poistenia a služby
 • Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.

 

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre Vás pripravili jedinečný balík,  ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

 

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA a zahŕňa minimálne nasledovné poistenia a služby:

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • Havarijné poistenie (KASKO)

 

V rámci značkového poistenia je možné dohodnúť aj:

 • poistenie finančnej straty (GAP)
 • pripoistenie batožiny
 • náhradné vozidlo

 

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z ponuky produktov partnerských poisťovní a navzájom ich kombinovať.

Poistnú zmluvu pre havarijné a povinné zmluvné poistenie s možnosťou platiť poistné spolu s úverovými alebo lízingovými splátkami je možné uzatvoriť s poisťovňami Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s. alebo UNIQA poisťovňa, a.s

Okrem toho máte možnosť uzatvoriť poistenie finančnej straty (GAP), ako pripoistenie k havarijnému poisteniu v poisťovni  Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

 

Poistné produkty

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie sa uzatvára proti základným rizikám ako havária, totálna havária, krádež, živelná udalosť a vandalizmus. Spolu s havarijným poistením je možné dohodnúť pripoistenie čelného skla, pripoistenie batožiny a úrazové pripoistenie osôb pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad trvalých následkov úrazu. Poistenie platí na území celej Európy. K havarijnému poisteniu sú bezplatne poskytované bezplatné technické asistenčné služby.

 

Doplnkové poistenia a služby

Poistenie finančnej straty (GAP)

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla vám poistenie finančnej straty zabezpečí, že dostanete 100% nadobúdacej ceny vozidla a pomôže vám tak zaobstarať si nové vozidlo.

Tento produkt kryje rozdiel medzi všeobecnou (t.j. cenou v čase poistnej udalosti) a obstarávacou cenou vozidla, ktorý v prípade totálnej škody alebo odcudzenia nehradí  poisťovňa z havarijného poistenia a to vrátane spoluúčasti.

Poistenie finančnej straty je určené pre právnické osoby, živnostníkov aj súkromné osoby mladšie ako 70 rokov a je možné ním poistiť vozidlá do 3,5t celkovej hmotnosti:

 • s platným osvedčením o vozidle a evidenčným číslom,
 • kryté platným havarijným poistením,
 • ak ku dňu uzatvorenia zmluvy neuplynulo viac ako 2 roky od dátumu ich prvej evidencie.
Príklad zo života: Pán Tomáš si kúpil auto v hodnote 13.500 EUR a po istom čase mu auto ukradli. Všeobecná cena auta po odpočítaní amortizácie vtedy bola 7.000 EUR. Vďaka poisteniu finančnej straty však dostal celých 13.500 EUR naspäť a mohol si kúpiť ďalší automobil. To isté platí aj pri totálnej havárií vozidla.

 

Náhradné vozidlo

Vďaka pripoisteniu náhradného vozidla budete mať v prípade poistnej udalosti nárok na náhradné vozidlo. Takto budete mať zabezpečenú mobilitu v prípade, keď bude nevyhnutné ponechať vaše vozidlo v servise.

 

Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.

VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. (VWFS Maklérska) je samostatným finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zapísaná v podregistri samostatných finančných agentov pre sektor poistenia  a zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 159100.

 

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 98, P.O. BOX 17, 830 03 Bratislava 33
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vl. č.: 26476/B
IČO: 35 835 583 IČ DPH: SK2021652413

 

VWFS Maklérska nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne a vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmlúv s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Žiadna poisťovňa, ani osoba ovládajúca poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach VWFS Maklérska.