Podanie dotknutej osoby

Žiadosť na uplatnenie práv vyplývajúcich z NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle čl. 15 až čl. 21.

Údaje o žiadateľovi
Výber uplatnenia práva k osobným údajom
Popis žiadosti

Odpoveď na Vašu žiadosť Vám bude zaslaná do 30 dní.