Pravidlá súťaže

Súťaž "Snehové vločky"

1. Usporiadateľ Súťaže: Usporiadateľom Súťaže s názvom „Snehové vločky” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, Bratislava 831 04, IČO: 31 341 438 (ďalej len „Usporiadateľ”). Na realizácii a priebehu Súťaže sa podieľa tiež obchodná spoločnosť House of Comms s.r.o., so sídlom Brečtanová 2866/3, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 649 833 (ďalej len „Agentúra“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).


2. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:  s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,  ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a im blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”), a osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane im blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. (ďalej len „Účastník Súťaže“ alebo „Súťažiaci“)


3. Podmienky Súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ Facebooku, ktorý splnil podmienky v bode 2 Pravidiel a ďalej vo Facebook profile Usporiadateľa: https://www.facebook.com/vwfssk (ďalej len „Miesto konania”) napíše k súťažnému príspevku komentár s aspoň jedným emoji snehovej vločky. Súťažiaci sa do Súťaže zapája pod užívateľským menom, ktoré používa ako užívateľ Facebooku. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa Pravidiel Súťaže, súhlas so znením týchto Pravidiel bez výhrad a súhlas s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické a programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. Spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži, budú náhodne vyžrebovaní 5 výhercovia na Facebooku.
 
4. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutoční v období od 3.12. 2021 – 10.12. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže na Facebooku napísaním komentára k súťažnému príspevku.
 
5. Žrebovanie/spôsob vyhodnotenia súťaže: Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do Súťaže podľa bodu 4 Pravidiel, bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov Súťaže. Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov obchodného oddelenia alebo prostredníctvom poverených zástupcov Usporiadateľa alebo Agentúry na základe náhodného generátora čísel. Oznámenie o výhercovi bude zverejnené prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku na Mieste konania (viď aj bod 7 Pravidiel). Výhercu bude s oznámením o výhre priamo kontaktovať tiež zamestnanec Usporiadateľa alebo poverený zástupca Agentúry alebo Usporiadateľa v priebehu 5 pracovných dní od termínu žrebovania. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
 

6. Výhra: Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva reklamné predmety uvedené v súťažnom príspevku.  Ceny podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.  

7. Oznámenie výhry: oznámenie o výhercovi bude zverejnené prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku na Mieste konania, v ktorom bude výherca označený užívateľským menom, ktorým sa zapojil do Súťaže. Výhercu bude s oznámením o výhre priamo kontaktovať tiež zamestnanec Usporiadateľa alebo poverený zástupca Agentúry alebo Usporiadateľa v priebehu 5 pracovných dní od termínu žrebovania. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry alebo sa Usporiadateľovi s výhercom nepodarí skontaktovať do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, stráca na výhru nárok a za nového výhercu bude považovaný náhradník určený opakovaným žrebovaním (ďalej len „Náhradník“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru danej ceny boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, resp. neprejaví záujem výhru si prevziať, vzdá sa výhry, odoprie udeliť súhlas s nadobudnutím výhry alebo nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, stráca na výhru nárok a výhru získava vyžrebovaný Náhradník.
 

8. Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú sa spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná Výhercovi poštovou prepravou na náklady Usporiadateľa.
 

9. Usporiadateľ Súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), zhromažďuje a spracúva osobné údaje Účastníkov Súťaže v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník Súťaže zapojil do Súťaže. Každý Účastník Súťaže berie svojou účasťou v Súťaži na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v predchádzajúcej vete, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom výkonu Súťaže (realizácia a priebeh Súťaže, oznámenie výhercu, odovzdanie a prevzatie výhry, výkon a obhajoba práv a právnych nárokov Usporiadateľa, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Usporiadateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude Účastník Súťaže alebo výherca vždy informovaný), a to Usporiadateľom ako organizátorom Súťaže, prípadne tretími osobami. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa Občianskeho zákonníka. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb (za tretiu osobu sa v tomto prípade považuje Agentúra). Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: spoločnosti poskytujúce poradenstvo a služby Usporiadateľovi, t. j. Agentúra. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“). Práva Účastníka Súťaže v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v § 21 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým  právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,  ak Usporiadateľ Súťaže alebo tretia osoba takéto osobné údaje spracúva, právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo na informácie oúčele a stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a na ďalšie informácie podľa § 21 ods. 1 písm. a) až h) Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú,  so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú so zreteľom na niektorý z dôvodov uvedený v § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z niektorého z dôvodov uvedených v § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie Účastníka Súťaže, vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,  právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 

10.Dane: Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 

11.Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na určenie a zmenu dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie, a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou, a to v súlade s § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže (tj. na stránke vwfs.sk). Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, podporovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako inak spojená.  
 
V Bratislave, 17. 11. 2021 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000