Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - VWFS Slovensko

Informácie o ochrane osobných údajov
 
Používatelia a návštevníci tejto webstránky si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, ako poskytnú svoje osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke.


VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04  Bratislava, IČO 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4268/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sa stará o ochranu osobných údajov a chce, aby dotknuté osoby vedeli, akým spôsobom spracúva a chráni ich osobné údaje. V tejto informácii o ochrane osobných údajov sú popísané informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečenie všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber Sprostredkovateľov a ďalšie technické opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou. Podľa vhodnosti je tiež možné zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovania a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.


V nasledovnom texte vás chceme informovať, ktoré údaje sa tohto týkajú, ako sa spracúvajú a aké práva máte v tejto súvislosti. Údaje označené ako povinné informácie sú buď požadované zákonom alebo zmluvou, alebo sa vyžadujú na uzatvorenie zmluvy. Neposkytnutie požadovaných údajov môže mať pre vás právne alebo ekonomické nevýhody. Napríklad to môže viesť k zamietnutiu uzatvorenia zmluvy alebo k zhoršeniu zmluvných podmienok.
 
1. Všeobecné informácie o spracovaní údajov


Zber osobných údajov


Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:
•    riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia Prevádzkovateľa;
•    Sprostredkovateľa, s ktorým Prevádzkovateľ uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov - zoznam sprostredkovateľov;
•    webovej stránky Prevádzkovateľa;
•    osobného alebo poštového doručenia na adresu Prevádzkovateľa.
 
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA


Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:


•    uzatvorenie zmluvy o finančnej službe (spotrebiteľský úver, úver, finančný lízing, operatívny lízing) medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
•    predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov na základe osobitných zákonov (zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
•    následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov alebo Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.);
•    marketingového vyhodnotenia a marketingového oslovenia klientov s cieľom ponúknuť ďalšie služby/produkty, vykonania zisťovania potrieb klientov, zlepšenia produktov a služieb na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe osobitného predpisu;
•    poskytnutia vernostného programu na základe súhlasu dotknutej osoby;
•    oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (vyhodnotenie bonity klienta, vedenie zoznamu klientov, ktorí boli Prevádzkovateľom vyhodnotení ako vysoko rizikoví klienti) na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
•    získania súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel;
•    riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb.
 
SPRACÚVANIE


Prevádzkovateľ poskytne zmluvným dodávateľom a poskytovateľom služieb (vrátane napríklad poskytovateľov služieb z odvetví: logistika, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, identifikácia, register spotrebiteľských úverov, obchodné spoločnosti, marketingu, tlačiarne, dodávateľov energie a palív a verejných orgánov) a vymieňa ich so spoločnosťami skupiny VWFS (napr. spoločnosti zo sektorov: bankové, lízingové, poistné, importér, servisné strediská, mobilné a palivové karty - ďalej len "VWFS Group "), pokiaľ to:


•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť potrebné na zaistenie úplnosti a správnosti údajov, ako aj ich digitalizácie a na to, aby bolo možné vykonať zmluvu;
•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (§ 6 ods. 1 písm. c/. Spracovanie údajov je nevyhnutné najmä na zaistenie úplnosti a presnosti daňových údajov a požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML), zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve;
•    potvrdzuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
Prevádzkovateľ poskytne vaše údaje subjektom v krajinách mimo Európskej únie, iba v prípadoch ak je to vyžadované zákonom (napr. Povinnosť podávať správy o daniach), alebo ak ste nám na to udelili súhlas. O podrobnostiach vás budeme informovať osobitne, ak to vyžaduje zákon.
Prevádzkovateľ spracováva vaše údaje na účely spracovania zmlúv a zákazníckeho poradenstva spolu s VWFS Group a v tejto súvislosti ich prenáša aj dodávateľom a poskytovateľom služieb (vrátane napríklad poskytovateľov služieb z týchto odvetví: logistika, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, identifikácia, úverové registre, marketing, tlač, dodávatelia energií a palív a verejné orgány) do takej miery, pokiaľ to:
•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno b/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na to, aby bolo možné splniť zmluvné povinnosti;
•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (§ 6 ods. 1 písm. c/). Spracovanie údajov je nevyhnutné najmä na zabezpečenie úplnosti a presnosti daňových údajov a požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML), zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve;
•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na zaručenie a optimalizáciu informovaných rozhodnutí zainteresovaných strán vo vašom záujme, ako aj na zaručenie trvalej vysokej kvality a jednotnosti poradenskej služby zákazníka poskytovanej Prevádzkovateľom a VWFS Group. Okrem toho je potrebné spracovanie údajov na ochranu majetku Prevádzkovateľa, skupiny VWFS Group a jej zákazníkov;
•    umožňuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
2. Celkové trvanie uloženia údajov/ARCHIVÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Celková doba uchovávania vašich údajov závisí od uzatvorenia zmluvy a ukončenia zmluvy:


•    ak získate informácie o produktoch alebo službách Prevádzkovateľa, ale ak nebola pripravená žiadna zmluva, vaše osobné údaje budú vymazané 18 mesiacov po poslednom kontakte medzi vami a Prevádzkovateľom;
•    vaše osobné údaje týkajúce sa zmluvy, najmä údaje týkajúce sa daní, budú vymazané po uplynutí lehoty na ich uschovávanie, a to najneskôr do 10 rokov od ukončenia zmluvy;
•    záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu 5 rokov, buď od vykonania obchodu, alebo 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov;
•    súhlas dotknutej osoby v závislosti od typu udeleného súhlasu po dobu trvania jeho platnosti alebo do jeho odvolania dotknutou osobou;
•    ostatné záznamy v zmysle registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa.
 
3. Prenos údajov u obchodného partnera


Prevádzkovateľ vymieňa vaše údaje s obchodným partnerom (napr. automobilovým dealerom), v prípade ak:


•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno b/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na to, aby bolo možné splniť zmluvné povinnosti;
•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na zaručenie a optimalizáciu informovaných rozhodnutí zainteresovaných strán vo vašom záujme a zabezpečenie trvalo vysokej kvality a jednotnosti starostlivosti o zákazníka zo strany Prevádzkovateľa a obchodných partnerov;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
4. Prenos údajov v rámci skupiny Volkswagen


V prípade úspešného uzavretia zmluvy Prevádzkovateľ postúpi vaše údaje výrobcovi alebo dovozcovi vášho vozidla v rámci skupiny Volkswagen, pokiaľ:


•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na to, aby bolo možné plniť vnútrokoncernové administratívne a účtovné účely alebo optimalizovať ponúkané produkty;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).


5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny


Prevádzkovateľ osobných údajov môže na spracúvanie osobných údajov využívať aj dodávateľov (napr. zo sektoru informačných technológií), ktorí majú sídlo mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V takom prípade sa prenos vašich údajov uskutoční v súlade s čl. 44-49 GDPR, pričom úroveň ochrany osobných údajov je definovaná rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti v súlade s čl. 45 GDPR, alebo štandardnými zmluvnými doložkami uzavretými v súlade s čl. 46 ods. 2 písmeno c) GDPR. Podnikli sme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EHP boli uskutočnené v súlade so všetkými požiadavkami GDPR. Štandardné zmluvné doložky sú prístupné  na webových stránkach Európskej komisie.


6. Hodnotenie bonity


V rámci preskúmania žiadosti a plnenia zmluvy odovzdá Prevádzkovateľ údaje o plnení a ukončení tohto zmluvného vzťahu úverovým registrom, pokiaľ:


•    je prenos údajov potrebný na splnenie zákonnej povinnosti (§ 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je zvlášť potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich napríklad zo Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a slúži na zabezpečenie obchodných transakcií;
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na ochranu majetku Prevádzkovateľa, skupiny VWFS Group a zákazníkov a slúži na ochranu a zabezpečenie ekonomických transakcií;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
Úverové registre sprístupnia Prevádzkovateľovi uchovávané údaje na požiadanie, pokiaľ:


•    je prenos údajov potrebný na splnenie zákonnej povinnosti (§ 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je zvlášť potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich napríklad zo Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a slúži na zabezpečenie obchodných transakcií;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
7. Profilovanie a nahlasovanie


Prevádzkovateľ automaticky spracuje údaje vyplývajúce zo žiadosti, vykonania a ukončenia zmluvného vzťahu s cieľom zhodnotiť alebo analyzovať vaše úverové kapacity z hľadiska úverovej bonity a schopnosti splácať a pripraviť všeobecné výkazy na interné účely, pokiaľ to:


•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (§ 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia). Spracovanie údajov je zvlášť potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich napríklad zo Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov;
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na lepšie vyhodnotenie vašich záujmov a lepších ponúk na mieru a na predchádzanie nechceným alebo nevhodným ponukám. Okrem toho je spracovanie údajov potrebné na monitorovanie podnikania a optimalizáciu produktov Prevádzkovateľa osoby a skupiny VWFS Group;
•    umožňuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
8. Marketingové opatrenia


Prevádzkovateľ spracúva vaše údaje na účely priameho marketingu a prevádza vaše údaje v tejto súvislosti dodávateľom a poskytovateľom služieb (napr. zo sektorov: online, marketing, tlač, logistika a trh a prieskum verejnej mienky), pokiaľ to:


•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na to, aby sme vám mohli poskytnúť včasné a spoľahlivé ponuky prispôsobené vašim potrebám;
a iných príjemcov, iba ak to:
•    umožňuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
9. Predchádzanie podvodom


Prevádzkovateľ spracováva vaše údaje za účelom predchádzania podvodom, pokiaľ to:


•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na zabránenie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo iným trestným činom (podvody, úverové podvody), ktoré by mohli ohroziť majetok Prevádzkovateľa alebo jej zákazníkov (napríklad podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov);
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na ochranu majetku Prevádzkovateľa a jeho zákazníkov.
Prevádzkovateľ požiada úverové registre v zbierke údajov s informáciami o podvodnom správaní, či sú tu uložené dáta o vás, pokiaľ:
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na ochranu majetku Prevádzkovateľa a jeho zákazníkov.
Okrem všeobecných lehôt spracúvania (bod 2.) sa na osobné údaje zhromaždené Prevádzkovateľom na predchádzanie podvodom vzťahujú nasledovné osobitné doby uchovávania:
•    osobné údaje, ktoré boli označené interne z dôvodu podvodu alebo pokusov o podvod, nebudú vymazané, aby sa chránili oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Je to nevyhnutné na predchádzanie budúcim trestným činom, ktoré by mohli ohroziť majetok Prevádzkovateľa a jeho zákazníkov;
•    osobné údaje, ktoré boli interne označené v dôsledku nepodloženého podozrenia z podvodu, prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, budú po troch rokoch vymazané.
 
10. Dotknuté práva


Klient, ako dotknutá osoba v zmysle zákona má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:


•    právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;
•    právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18;
•    právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22;
•    právo na prenosnosť jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20;
•    právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia;
•    právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
•    právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.
 
11. Uplatnenie práv dotknutých osôb


Uplatnenie práv je možné osobne na centrále Prevádzkovateľa. Písomne je možné doručiť podanie poštou na horeuvedenú adresu Prevádzkovateľa alebo vyplnením elektronického formuláru alebo zaslaním na e-mailovú adresu: dataprotection@vwfs.sk.


Prevádzkovateľ bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe, v akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže Prevádzkovateľ žiadateľa spätne kontaktovať na telefónne číslo, ktoré eviduje vo svojom systéme. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.


Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.


Prevádzkovateľ taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.
 
ZODPOVEDNÁ OSOBA


Meno a Priezvisko: Mgr. Juraj Gálik
Kontakty:
E-mail: dataprotection@vwfs.sk
Telefón: 02/49292341
 
12. Doplňujúce informácie


Finančný agent alebo finančný poradca v zmysle § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie, ak klient alebo jeho zástupca osobné údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa odseku 1 písm. a), b) a d) neposkytne.


Prevádzkovateľ v zmysle § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je ako povinná osoba  na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi aj bez súhlasu a informovania dotknutej osoby oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z; pritom je Prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.
 

13. Príjemcovia a kategórie príjemcov


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o Príjemcoch a kategóriách príjemcov osobných údajov:
1.    Sprostredkovatelia - autorizovaní predajcovia
2.    Sprostredkovatelia - dodávatelia
3.    Subjekty VWFS Group
4.    Orgány verejnej moci na základe ich jednotlivej žiadosti

Ochrana osobných údajov - VWFS Maklérska

Informácie o ochrane osobných údajov
 
Používatelia a návštevníci tejto webstránky si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, ako poskytnú svoje osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke.


VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.
, so sídlom Vajnorská 98, 831 04  Bratislava, IČO 35 835 583, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26476/B, registrovaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov vedených NBS v podregistri poistenia alebo zaistenia pod č. 159100 (ďalej aj ako „Sprostredkovateľ“ „Prevádzkovateľ“ alebo „VWFS Maklérska“)
sa stará o ochranu osobných údajov a chce, aby dotknuté osoby vedeli, akým spôsobom spracúva a chráni ich osobné údaje. V tejto informácii o ochrane osobných údajov sú popísané informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber Sprostredkovateľov a ďalšie technické opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou. Podľa vhodnosti je tiež možné zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovania a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.
V nasledovnom texte vás chceme informovať, ktoré údaje sa tohto týkajú, ako sa spracúvajú a aké práva máte v tejto súvislosti. Údaje označené ako povinné informácie sú buď požadované zákonom alebo zmluvou, alebo sa vyžadujú na uzatvorenie zmluvy. Neposkytnutie požadovaných údajov môže mať pre vás právne alebo ekonomické nevýhody. Napríklad to môže viesť k zamietnutiu uzatvorenia zmluvy alebo k zhoršeniu zmluvných podmienok.
 
1. Všeobecné informácie o spracovaní údajov


Zber osobných údajov


VWFS Maklérska získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:
•    riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia VWFS Maklérska;
•    sprostredkovateľa, s ktorým VWFS Maklérska uzatvorila sprostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov - zoznam sprostredkovateľov;
•    osobného alebo poštového doručenia na adresu VWFS Maklérska.
 
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA


Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:


•    uzatvorenie poistnej zmluvy medzi poisťovateľom a dotknutou osobou v zmysle § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
•    predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov na základe osobitných zákonov (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
•    následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov alebo Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.);
•    marketingového vyhodnotenia a marketingového oslovenia klientov s cieľom ponúknuť ďalšie služby/produkty, vykonania zisťovania potrieb klientov, zlepšenia produktov a služieb na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe osobitného predpisu;
•    poskytnutia vernostného programu na základe súhlasu dotknutej osoby;
•    oprávnených záujmov VWFS Maklérska (vedenie zoznamu klientov, ktorí boli poisťovateľom alebo Sprostredkovateľom vyhodnotení ako vysoko rizikoví klienti) na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
•    získania súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel;
•    riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb.
 
SPRACÚVANIE


VWFS Maklérska poskytne zmluvným dodávateľom a poskytovateľom služieb (vrátane napríklad poskytovateľov služieb z odvetví: logistika, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, identifikácia, obchodné spoločnosti, marketingu, tlačiarne, dodávateľov energie a palív a verejných orgánov) a vymieňa ich so spoločnosťami skupiny VWFS (napr. spoločnosti zo sektorov: bankové, lízingové, poistné, importér, servisné strediská, mobilné a palivové karty - ďalej len "VWFS Group "), pokiaľ to:


•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť potrebné na zaistenie úplnosti a správnosti údajov, ako aj ich digitalizácie a na to, aby bolo možné vykonať zmluvu;
•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je nevyhnutné najmä na zaistenie úplnosti a presnosti daňových údajov a požiadaviek zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve;
•    potvrdzuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
VWFS Maklérska poskytne vaše údaje subjektom v krajinách mimo Európskej únie, iba v prípadoch, ak je to vyžadované zákonom (napr. Povinnosť podávať správy o daniach), alebo ak ste nám na to udelili súhlas. O podrobnostiach vás budeme informovať osobitne, ak to vyžaduje zákon.
VWFS Maklérska spracováva vaše údaje na účely spracovania zmlúv a zákazníckeho poradenstva spolu s VWFS Group a v tejto súvislosti ich prenáša aj dodávateľom a poskytovateľom služieb (vrátane napríklad poskytovateľov služieb z týchto odvetví: logistika, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, identifikácia, marketing, tlač, dodávatelia energií a palív a verejné orgány) do takej miery, pokiaľ to:
•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno b/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na to, aby bolo možné splniť zmluvné povinnosti;
•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je nevyhnutné najmä na zabezpečenie úplnosti a presnosti daňových údajov a požiadaviek zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve;
•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na zaručenie a optimalizáciu informovaných rozhodnutí zainteresovaných strán vo vašom záujme, ako aj na zaručenie trvalej vysokej kvality a jednotnosti poradenskej služby zákazníka poskytovanej VWFS Maklérska a VWFS Group. Okrem toho je potrebné spracovanie údajov na ochranu majetku VWFS Maklérska, skupiny VWFS Group a jej zákazníkov;
•    umožňuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
2. Celkové trvanie uloženia údajov/ ARCHIVÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Celková doba uchovávania vašich údajov závisí od uzatvorenia zmluvy a ukončenia zmluvy;


•    ak získate informácie o produktoch alebo službách ponúkaných Sprostredkovateľom, ale ak nebola pripravená žiadna zmluva, vaše osobné údaje budú vymazané 12 mesiacov po poslednom kontakte medzi vami a VWFS Maklérska;
•    vaše osobné údaje týkajúce sa zmluvy, najmä údaje týkajúce sa daní, budú vymazané po uplynutí lehoty na ich uschovávanie, a to najneskôr do 10 rokov od ukončenia zmluvy;
•    záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu 10 rokov buď od vykonania obchodu alebo 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov;
•    súhlas dotknutej osoby v závislosti od typu udeleného súhlasu po dobu trvania jeho platnosti alebo do jeho odvolania dotknutou osobou;
•    ostatné záznamy v zmysle registratúrneho poriadku VWFS Maklérska.
 
3. Prenos údajov u obchodného partnera


VWFS Maklérska vymieňa vaše údaje s obchodným partnerom (napr. automobilovým dealerom), v prípade ak:


•    je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno b/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na to, aby bolo možné splniť zmluvné povinnosti;
•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je obzvlášť nevyhnutné na zaručenie a optimalizáciu informovaných rozhodnutí zainteresovaných strán vo vašom záujme a zabezpečenie trvalo vysokej kvality a jednotnosti starostlivosti o zákazníka zo strany VWFS Maklérska a obchodných partnerov;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
4. Prenos údajov v rámci skupiny Volkswagen


V prípade úspešného uzavretia zmluvy VWFS Maklérska postúpi vaše údaje výrobcovi alebo dovozcovi vášho vozidla v rámci skupiny Volkswagen, pokiaľ:


•    je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na to, aby bolo možné plniť vnútrokoncernové administratívne a účtovné účely alebo optimalizovať ponúkané produkty;
•    sa na to vzťahuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).


5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny


Prevádzkovateľ osobných údajov môže na spracúvanie osobných údajov využívať aj dodávateľov (napr. zo sektoru informačných technológií), ktorí majú sídlo mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V takom prípade sa prenos vašich údajov uskutoční v súlade s čl. 44-49 GDPR, pričom úroveň ochrany osobných údajov je definovaná rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti v súlade s čl. 45 GDPR, alebo štandardnými zmluvnými doložkami uzavretými v súlade s čl. 46 ods. 2 písmeno c) GDPR. Podnikli sme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EHP boli uskutočnené v súlade so všetkými požiadavkami GDPR. Štandardné zmluvné doložky sú prístupné  na webových stránkach Európskej komisie.

 
6. Marketingové opatrenia


VWFS Maklérska spracúva vaše údaje na účely priameho marketingu a prevádza vaše údaje v tejto súvislosti dodávateľom a poskytovateľom služieb (napr. zo sektorov: online, marketing, tlač, logistika a trh a prieskum verejnej mienky), pokiaľ to:


•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov VWFS Maklérska alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na to, aby sme vám mohli poskytnúť včasné a spoľahlivé ponuky prispôsobené vašim potrebám;
a iných príjemcov, iba ak to:
•    umožňuje váš dobrovoľný súhlas (článok 6 odsek 1 písmeno a/ Nariadenia).
 
7. Predchádzanie podvodom


VWFS Maklérska spracováva vaše údaje za účelom predchádzania podvodom, pokiaľ to:


•    je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na zabránenie trestným činom (podvody, poistné podvody), ktoré by mohli ohroziť majetok poisťovateľa, VWFS Maklérska alebo jej zákazníkov;
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov poisťovateľa, VWFS Maklérska alebo tretej strany (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je potrebné najmä na ochranu majetku poisťovateľa, VWFS Maklérska a jej zákazníkov.
Okrem všeobecných lehôt spracúvania (bod 2.) sa na osobné údaje zhromaždené VWFS Maklérska na predchádzanie podvodom vzťahujú nasledovné osobitné doby uchovávania:
•    osobné údaje, ktoré boli označené interne z dôvodu podvodu alebo pokusov o podvod, nebudú vymazané, aby sa chránili oprávnené záujmy poisťovateľa a VWFS Maklérska (článok 6 odsek 1 písmeno f/ Nariadenia). Je to nevyhnutné na predchádzanie budúcim trestným činom, ktoré by mohli ohroziť majetok poisťovateľa, VWFS Maklérska a jej klientov;
•    osobné údaje, ktoré boli interne označené v dôsledku nepodloženého podozrenia z podvodu, poisťovacieho podvodu budú po troch rokoch vymazané.
 
8. Poistenie


VWFS Maklérska ako Sprostredkovateľ poistenia spracúva vaše údaje v rámci preskúmania žiadosti a plnenia zmluvy. Spracovanie údajov sa vykonáva v rozsahu potrebnom do tej miery, do akej:


•    VWFS Maklérska môže plniť svoje zmluvné záväzky pri obstarávaní poistných zmlúv a iných služieb (článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b/ Nariadenia);
•    je to nevyhnutné pre začatie zmluvy s poisťovateľom s rizikom a pre plnenie zmluvných záväzkov poisťovateľa s rizikom (článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b/ Nariadenia). Spracovanie údajov je osobitne potrebné pre poisťovateľa s rizikom, aby bolo možné posúdiť riziko a vypočítať poistné alebo, aby bolo možné ich prepočítať v prípade zmeny rizika alebo zmlúv. Okrem toho je pri komunikácii s vami potrebné spracovanie údajov počas realizácie zmluvy, to platí najmä v prípade poistnej udalosti;
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov poisťovateľa s rizikom alebo VWFS Maklérska (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f/ Nariadenia). Spracovanie údajov je osobitne potrebné pre poisťovateľa s rizikom, aby bolo možné posúdiť riziko a vypočítať poistné, alebo aby bolo možné ich prepočítať v prípade zmeny rizika alebo zmlúv a chrániť aktíva poisťovateľa s rizikom.
Poisťovateľ s rizikom prenáša vaše údaje na zaisťovateľov, iných poisťovateľov a/alebo všeobecné združenie poisťovacej asociácie pre jednotlivé krajiny (napr. Slovenská kancelária poisťovateľov), pokiaľ:
•    je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov poisťovateľa, sprostredkovateľa alebo tretích strán, napr. g. zaisťovateľov alebo poisťovateľa s rizikom (§ 6 ods. 1 veta 1 písm. f/ Nariadenia). Prenos na zaisťovateľa je obzvlášť potrebný, aby mohol vytvoriť vlastný názor na riziko alebo poistnú udalosť.
Všeobecné lehoty uchovávania sa vzťahujú na údaje vyplývajúce z uzavretia a vykonania poistnej zmluvy (pozri oddiel 2).
 
9. Dotknuté práva


Klient, ako dotknutá osoba v zmysle zákona má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:


•    právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;
•    právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18;
•    právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22;
•    právo na prenosnosť jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20;
•    právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia;
•    právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
•    právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.
 
10. Uplatnenie práv dotknutých osôb
Uplatnenie práv je možné osobne na centrále VWFS Maklérska. Písomne je možné doručiť podanie poštou na horeuvedenú adresu Prevádzkovateľa alebo vyplnením elektronického formuláru alebo zaslaním na e-mailovú adresu: dataprotection@vwfs.sk.


VWFS Maklérska bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže VWFS Maklérska žiadateľa spätne kontaktovať na telefónne číslo, ktoré eviduje vo svojom systéme. VWFS Maklérska vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.


VWFS Maklérska môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.


VWFS Maklérska taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.
 
ZODPOVEDNÁ OSOBA


Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Gálik
Kontakty:
E-mail: dataprotection@vwfs.sk
Telefón: 02/49292341
 
11. Doplňujúce informácie


Finančný agent alebo finančný poradca v zmysle § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie, ak klient alebo jeho zástupca osobné údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa odseku 1 písm. a), b) a d) neposkytne.

Informácie o používaní cookiesZískavanie a spracovanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

    Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
    Dátum a čas zaslania požiadavky
    Názov prezeranej stránky resp. súboru
    Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
    Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
    Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

 

Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila, alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí. Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000