Ohlasovanie protispoločenskej činnosti

Ohlasovanie protispoločenskej činnosti

Dodržiavanie zákonov a predpisov má pre spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. najvyššiu prioritu. Poškodeniu našej spoločnosti, našich zamestnancov a obchodných partnerov sa môžeme vyhnúť len vtedy, ak budú rešpektované všetky pravidlá a normy. Konanie, ktoré je v rozpore s touto politikou môže privodiť spoločnosti nemalé ekonomické alebo reputačné škody. Takéto konanie musí byť preto včas rozpoznané, spracované a napravené.


Pozornosť a ochota obchodných partnerov, zákazníkov a iných tretích strán upozorniť na konanie, ktoré je v rozpore s firemnou politikou skupiny Volkswagen je pre nás kľúčová. Ceníme si každé jedno upozornenie. Informácie do systému oznamovateľov možno poskytnúť kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.


Systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti je nastavený tak, aby bola zaručená pokiaľ možno čo najvyššia ochrana oznamovateľa ako aj postihnutej osoby. V prípade, ak na základe oznámenia existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k protispoločenskej činnosti, príslušný orgán začne prešetrovanie. Proces prešetrovania je nezávislý a nestranný. Ochrana osobných a iných citlivých údajov je zaručená.


Porušenia Etického kódexu pre obchodných partnerov, porušovania ľudských práv a životného prostredia zo strany priamych a nepriamych dodávateľov ako aj všetky ostatné porušenia, ktoré si vyžadujú prijatie okamžitých opatrení je potrebné bezodkladne oznámiť. Príslušný vyšetrovací orgán následne informuje jednotlivé, zodpovedné útvary, ktoré podnet náležite spracujú. To zahŕňa najmä prijatie opatrení na odvrátenie, minimalizáciu alebo ukončenie možnosti vzniku potencionálneho rizika.

Podozrenia na porušenie je možné ohlásiť prostredníctvom všetkých existujúcich kanálov:

1.       Telefonicky 24/7

horúca linka: 02-33325602 alebo 0800-002576

 

2.       Lokálny ombudsman spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

E-mail:    whistleblowing@vwfs.sk

 

3.       Ústredný vyšetrovací orgán koncernu Volkswagen

E-mail:      io@volkswagen.de

 

Poštou:      

Volkswagen AG, Central Investigation Office

Box 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

 

4.       Kontaktné miesto pre Oznamovanie protispoločenskej činnosti Volkswagen Financial Services AG

E-mail:   indication@vwfs.com

 

Telefónne číslo:           +49-531-212-899785

 

Poštou:     

Contact Point Whistleblower System ED-ELC

Gifhorner Straße 57

38112 Braunschweig

Germany

 

5.       Kontaktné miesto pre Oznamovanie protispoločenskej činnosti Volkswagen Bank GmbH

 

E-mail:                investigation@vwfs.com

 

Telefónne číslo:    +49-531-212-899786

 

Poštou:     

Contact Point Whistleblower System ED-ELC

Gifhorner Straße 57

38112 Braunschweig

Germany

 

6.       Externí ombudsmani

 

Okrem vyššie uvedených kanálov vymenoval koncern Volkswagen externých právnikov, ktorí pôsobia ako ombudsmani.  Ombudsmani zabezpečujú, aby sa správy od oznamovateľov, ktorí si neželajú byť identifikovaní, posielali anonymne príslušnému vyšetrovaciemu orgánu.

Kontaktné údaje na ombudsmanov nájdete na stránke: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/ (stránka je v anglickom jazyku)

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000