Pravidlá súťaže

Súťaž "Príprava na leto"

I. Úvod
Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci aktivít spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438,  pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").


II. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4268/B (ďalej ako „Organizátor Súťaže“). Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


III. Termín súťaže
Súťaž “Príprava na leto” bude prebiehať od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023 do 12:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže na Facebooku a Instagrame napísaním komentára k súťažnému príspevku.

 

IV. Účastníci Súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba: s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel.


Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

 

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel Súťaže. Účasť v súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Prihlásením do Súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže. Za právnickú osobu konajú ich štatutárni zástupcovia.

V. Pravidlá Súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ Facebooku a Instagramu, ktorý splnil podmienky v bode 2 Pravidiel a ďalej vo Facebook profile Usporiadateľa: https://www.facebook.com/vwfssk (ďalej len „Miesto konania”) a Instagram profile Usporiadateľa: https://www.instagram.com/vwfs_sk/ napíše k súťažnému príspevku komentár, na čo sa počas leta teší najviac.

 

Súťažiaci sa do Súťaže zapája pod užívateľským menom, ktoré používa ako užívateľ Facebooku a Instagramu. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa Pravidiel Súťaže, súhlas so znením týchto Pravidiel bez výhrad a súhlas s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

 

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické a programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. Spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži, budú náhodne vyžrebovaní traja výhercovia, dvaja z Facebooku a jeden z Instagramu.

Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo na počet zapojení do Súťaže.


VI. Výhry
Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva balíčky reklamných predmetov. Ceny podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.


Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej čerpanie v inom ako Organizátorom odsúhlasenom termíne.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.


VII. Žrebovanie a spôsob odovzdania výhry
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do Súťaže podľa bodu 4 Pravidiel, bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov Súťaže. Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov obchodného oddelenia alebo prostredníctvom poverených zástupcov Usporiadateľa alebo Agentúry na základe náhodného generátora čísel.

 

Oznámenie o výhercovi bude zverejnené prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku na Mieste konania, v ktorom bude výherca označený užívateľským menom, ktorým sa zapojil do Súťaže. Výhercu bude s oznámením o výhre priamo kontaktovať tiež zamestnanec Usporiadateľa alebo poverený zástupca Agentúry alebo Usporiadateľa v priebehu 5 pracovných dní od termínu žrebovania.

 

V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry alebo sa Usporiadateľovi s výhercom nepodarí skontaktovať do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, stráca na výhru nárok a za nového výhercu bude považovaný náhradník určený opakovaným žrebovaním (ďalej len „Náhradník“).

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru danej ceny boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, resp. neprejaví záujem výhru si prevziať, vzdá sa výhry, odoprie udeliť súhlas s nadobudnutím výhry alebo nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, stráca na výhru nárok a výhru získava vyžrebovaný Náhradník.


V prípade, že vylosovaný výherca nebude spĺňať všetky podmienky stanovené Organizátorom Súťaže, je Organizátor Súťaže oprávnený vyžrebovať iného výhercu.

Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú sa spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná Výhercovi poštovou prepravou na náklady Usporiadateľa najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výhercov.

VIII. Informácia o zdanení výhry
Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.


IX. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov  
Usporiadateľ Súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), zhromažďuje a spracúva osobné údaje Účastníkov Súťaže v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook a Instagram, na ktorej sa Účastník Súťaže zapojil do Súťaže.

 

Každý Účastník Súťaže berie svojou účasťou v Súťaži na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v predchádzajúcej vete, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom výkonu Súťaže (realizácia a priebeh Súťaže, oznámenie výhercu, odovzdanie a prevzatie výhry, výkon a obhajoba práv a právnych nárokov Usporiadateľa, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Usporiadateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude Účastník Súťaže alebo výherca vždy informovaný), a to Usporiadateľom ako organizátorom Súťaže, prípadne tretími osobami. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa Občianskeho zákonníka. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb (za tretiu osobu sa v tomto prípade považuje Agentúra). Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: spoločnosti poskytujúce poradenstvo a služby Usporiadateľovi, t. j. Agentúra. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“). Práva Účastníka Súťaže v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v § 21 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým  právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,  ak Usporiadateľ Súťaže alebo tretia osoba takéto osobné údaje spracúva, právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo na informácie oúčele a stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a na ďalšie informácie podľa § 21 ods. 1 písm. a) až h) Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú,  so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú so zreteľom na niektorý z dôvodov uvedený v § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z niektorého z dôvodov uvedených v § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,  právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie Účastníka Súťaže, vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,  právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.


X. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na určenie a zmenu dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie, a pod.).

 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou, a to v súlade s § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

 

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže (tj. na stránke vwfs.sk). Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

 

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

 

Usporiadateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, podporovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a Instagram a nie je s ňou nijako inak spojená. 

Organizátor Súťaže má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel, alebo použitia neregulárnych postupov.

Organizátor Súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže.


XI. Záverečné ustanovenia
Tento štatút súťaže, ako aj jeho zmenu Organizátor zverejní na internetovej stránke Organizátora Súťaže www.vwfs.sk. Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné a účinné odo dňa vyhlásenia tohto štatútu.

V Bratislave dňa 26. 6. 2023

 

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000