Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže

Účastník súťaže v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi Súťaže ako Prevádzkovateľovi v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo., ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Organizátor Súťaže je oprávnený osobné údaje Súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie Súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora a partnerov Súťaže, ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších Súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách) Účastník Súťaže, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva vyplývajúce zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

Účastník Súťaže súhlasí s tým, že Organizátor Súťaže zverejní na Facebooku, Instagrame, LinkedIN a ďalších sociálnych sieťach spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko v rámci tejto Súťaže meno a fotografiu výhercu s výhrou. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo elektronickou poštou na adresu dataprotection@vwfs.sk. Účastník Súťaže, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva vyplývajúce zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Účastník Súťaže je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor Súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať. Organizátor Súťaže zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument Informácie o spracovaní osobných údajov) Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.vwfs.sk.

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000