Štatút súťaže

„SÚŤAŽ o palivovú kartu v hodnote 300 €“

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci aktivít spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”).

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej len “Súťaž”) je spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4268/B (ďalej ako „Organizátor Súťaže“). Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Termín súťaže

Súťaž bude prebiehať od 25.10.2021 do 31.12.2021 výlučne na území Slovenskej republiky.

IV. Účastníci Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť:
a) každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B, a splní podmienky účasti v súťaži podľa Pravidiel
b) každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa Pravidiel

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel Súťaže. Účasť v súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Prihlásením do Súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže. Za právnickú osobu konajú ich štatutárni zástupcovia.

V. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky podmienky účasti v Súťaži. Podmienkou účasti v Súťaži je registrácia na zákazníckom portáli organizátora Súťaže a vyplnenie registračného formulára v aplikácii MojeVWFS na www.mojevwfs.sk., ktorým účastník súťaže deklaruje záujem o zaradenie do Súťaže.

Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo na počet zapojení do Súťaže.
Ďalšie podmienky pre zaradenie do Súťaže stanovené Organizátorom Súťaže sú:
•     Úspešná registrácia účastníka Súťaže v aplikácii MojeVWFS,
•     Vyplnenie registračného formulára do Súťaže,
•     Aspoň jedna aktívna zmluva uzatvorená medzi Organizátorom Súťaže a účastníkom Súťaže
•     Organizátor Súťaže neeviduje voči účastníkovi Súťaže dlh vyšší ako je ½ splátky z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi     Organizátorom súťaže a účastníkom Súťaže.
•     Voči účastníkovi Súťaže nebolo zo strany Organizátora Súťaže vedené súdne, exekučné, trestné alebo iné konanie.

Súťažiaci má nárok len na jednu výhru v rámci danej Súťaže.

VI. Výhry

Organizátor poskytol do súťaže výhru, ktorou je 10 kusov darčekovej palivovej MOL Group GIFT karty (ďalej len ako „výhra“), každá v hodnote 300 €. Podmienkou získania tejto výhry je akceptovanie zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými Organizátor oboznámi výhercu v oznámení o výhre alebo pri odovzdaní výhry. Palivovú MOL Group GIFT kartu môžete použiť na nákup pohonných látok, tovaru a služieb v sieti čerpacích staníc Slovnaft na území celej SR. Kartou nie je možné uhradiť nákup elektronickej diaľničnej známky.

Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej čerpanie v inom ako Organizátorom odsúhlasenom termíne.

Výherca je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu po predchádzajúcom písomnom súhlase Organizátora Súťaže. Ak účastník súťaže
poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

VII. Žrebovanie a spôsob odovzdania výhry

Výhru získa účastník súťaže určený náhodným výberom – žrebovaním, ktoré sa uskutoční 10.12.2021 a 10.1.2022 v sídle Organizátora Súťaže. Každé žrebovanie bude vylosovaných 5 výhercov. Každý z výhercov získa 1 darčekovú MOL Group GIFT kartu v hodnote 300 €.

Do žrebovania budú zaradené všetky riadne a úplne vyplnené registračné formuláre vytvorené za účelom zaradenia do Súťaže, ktoré sú sprístupnené účastníkom v aplikácii MojeVWFS na www.mojevwfs.sk.

V prípade, že vylosovaný výherca nebude spĺňať všetky podmienky stanovené Organizátorom Súťaže, je Organizátor Súťaže oprávnený vyžrebovať iného výhercu. Organizátor je oprávnený vyžrebovať okrem výhercu aj jedného náhradníka.
Výherca bude po vylosovaní kontaktovaný Organizátorom Súťaže prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári. Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné alebo v prípade, ak výherca odmietne výhru (za odmietnutie výhry sa považuje aj nepotvrdenie záujmu o výhru počas overovacej komunikácie s Organizátorom Súťaže) alebo si výhru neprevezme v Organizátorom Súťaže určenom termíne prevzatia výhry, Organizátor Súťaže poskytne výhru náhradnému výhercovi v poradí podľa poradia žrebovania náhradníkov.

V prípade, že sa Organizátorovi Súťaže nepodarí do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Súťaže kontaktovať výhercu alebo výherca nebude spĺňať všetky podmienky pre účasť v Súťaži, tento stráca nárok na výhru a Organizátor Súťaže kontaktuje náhradníka. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníka do 3 dní, aj tento stráca nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora Súťaže svoje osobné údaje potrebné na zabezpečenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom Súťaže sa tento Súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Pre uplatnenie výhry je Výherca povinný zároveň akceptovať zmluvné a prevádzkové podmienky užívania výhry.

VIII. Informácia o zdanení výhry

Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov Organizátor oznámi výhercovi pri oznámení výhry jej hodnotu, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Organizátora. Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, výhra podlieha v súlade s príslušnými právnymi predpismi dani z príjmov, ako aj odvodu na zdravotné poistenie, ktoré je povinný uhradiť výherca na svoje náklady.

IX. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Účastník súťaže v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi Súťaže ako Prevádzkovateľovi v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo., ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Organizátor Súťaže je oprávnený osobné údaje Súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie Súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora a partnerov Súťaže, ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších Súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách) Účastník Súťaže, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva vyplývajúce zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

Účastník Súťaže súhlasí s tým, že Organizátor Súťaže zverejní na Facebooku, Instagramu, LinkedIN a ďalších sociálnych sieťach spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko v rámci tejto Súťaže meno a fotografiu výhercu s výhrou. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo elektronickou poštou na adresu dataprotection@vwfs.sk. Účastník Súťaže, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva vyplývajúce zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Účastník Súťaže je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor Súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať. Organizátor Súťaže zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument Informácie o spracovaní osobných údajov) Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.vwfs.sk.

X. Osobitné ustanovenia

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Organizátor Súťaže si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok Súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo Účastníkovi Súťaže odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť.

Zmenu Pravidiel Organizátor Súťaže vhodným spôsobom zverejní na stránke www.vwfs.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIN spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor Súťaže a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke, tovaroch a službách Organizátora Súťaže, a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor Súťaže má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel, alebo použitia neregulárnych postupov. Organizátor Súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

XI. Záverečné ustanovenia

Tento štatút súťaže, ako aj jeho zmenu Organizátor zverejní na internetovej stránke Organizátora Súťaže www.vwfs.sk. Pravidlá súťaže obsiahnuté v tomto štatúte sú platné a účinné odo dňa vyhlásenia tohto štatútu.

V Bratislave dňa 30.09.2021

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000